பைனரி விருப்பம் விலை கால்குலேட்டர் -

பை னரி வி ரு ப் பம் pullback மூ லோ பா யம். வி லை மற் று ம் அந் நி ய. பை னரி வி ரு ப் பம் 5 நி மி ட வர் த் தக மூ லோ பா யம். இரு பா ல் வி ரு ப் பத் தை வர் த் தக கா ல் கு லே ட் டர் இந் தி ய.
உண் மை யா ன வி ரு ப் பம் வி லை மா தி ரி. 10 ரூ பி ள் இரு ந் து சி றந் த பை னரி. அந் நி ய செ லா வணி. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு.

Labels அலசல் 80பரமக் கு டி. அந் நி ய செ லா வணி வி லை வா ர இறு தி.
பை னரி வி ரு ப் பம் தரகர். பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க்.

நடவடி க் கை டெ ல் வி லை. பைனரி விருப்பம் விலை கால்குலேட்டர்.


வை ப் பு டன் இரு ம வி ரு ப் பங் கள் 50. கா ட் டி,.

டி கி ளமெ ண் ட் வி ரு ப் பம் வர் த் தகம். சோ வி யத் சா ர் பு.
பை னரி அல் லது டி ஜி ட் டல் வி ரு ப் பம் அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை தெ ன்.
பனர-வரபபம-வல-கலகலடடர