பைனரி தரகர் டெமோகுண்டோ - தரகர

இல் லை. பைனரி தரகர் டெமோகுண்டோ.

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக. Donald trump டொ னா ல் ட் டி ரம் ப் பி ன் வா ழ் க் கை கு றி ப் பு அமெ ரி க் க அதி பர்.

நீ ங் களு ம் இது போ ல் சம் பா தி க் க என் னை தொ டர் பு. வி ரு ப் பங் கள்.

Davvero utile, soprattutto per principianti. Marketwatch வி ரு ப் பங் களை வர் த் தகர் ஆய் வு.

தொ லை பே சி அழை ப் பு கள்.
பனர-தரகர-டமகணட