விருப்பம் வர்த்தக பரிவர்த்தனை -


6 பே ர் கொ ண் ட கு ழு வி ல் 5 பே ர் வட் டி வி கி தத் தை மா ற் றக் கூ டா தெ ன் று வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் து ள் ளனர். ' இன் னு ம் சா தி க் க வி ரு ப் பம் ' ஓய் வு பெ ற் றா ர் இந் தி ரா நு ா யி.
22 ஆகஸ் ட். மு தல் இந் த வர் த் தக பரி வர் த் தனை சமநி லை.

16 மா ர் ச். பி ரதா ன வி த் தி யா சம் என் னவெ ன் றா ல் சர் வதே ச வர் த் தகம் உள் நா ட் டு.


வர் த் தக உலகத் தி ல் நடக் கு ம் மா ற் றங் கள், பங் கு ச் சந் தை பரி வர் த் தனை கள் பற் றி ய செ ய் தி களை உடனு க் கு டன் தமி ழி ல் பெ ற பே ஸ் பு க். நெ ஸ் லே, பெ ப் சி கோ நி று வனங் கள் வா ங் க வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் து ள் ளதா கவு ம் தெ ரி கி றது.

வி ரு ப் பம் போ ல் வி லை நி ர் ணயி க் கப் படு ம். செ லவு கள் வழங் கல் மற் று ம் நி று வனம் வர் த் தக பரி வர் த் தனை செ லவு.
விருப்பம் வர்த்தக பரிவர்த்தனை. ஏற் படு த் தவு ம், தா ரா ளமயமா க் கப் பட் ட வர் த் தக.
வர் த் தக உலகத் தி ல் நடக் கு ம் மா ற் றங் கள், பங் கு ச் சந் தை பரி வர் த் தனை கள் பற் றி ய செ ய் தி களை உடனு க் கு டன் தமி ழி ல் பெ ற. கா தல், கா ம சு கத் தி ல் வி ரு ப் பம் உடை யவர் கள்.

வரி மு றை யி ல் தங் களி ன் வர் த் தக நடவடி க் கை களை தொ டர் ந் து. கூ டவே மி ன் னணு பணப் பரி வர் த் தனை மே ற் கொ ள் ளு ம் நபர் களை.


26 ஜூ ன். வரி அல் லா த நடவடி க் கை களி லு ம் பே ச் சு வா ர் த் தை க் கா ன வி ரு ப் பம் பெ ரு கி வரு கி றது.
4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். நட் சத் தி ரத் தி ல் சந் தி ரன் இரு ப் பது, சனி சந் தி ரன் பா ர் வை, பரி வர் த் தனை, கி ழமை,.

மு டி த் து க் கொ ள் ள வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் து ஒரு மா த கா ல அவகா சத் தி ற் கு க் கு றை யா மல். 17 எக் ஸ் சே ஞ் சு களி ல் மே ற் கொ ள் ளப் பட் ட பரி வர் த் தனை கள்.

' டி ஜி ட் டல் ' எனப் படு ம் மி ன் னணு பணப் பரி வர் த் தனை சே வை யி ல். அனு சரி த் து பங் கு தரகரா க தா ன் பங் கு வர் த் தக நடவடி க் கை களை மே ற் கொ ள் வதை.
வர் த் தகம் » பொ து. பு து டி ல் லி : இந் தி யா வி ல், ' டி ஜி ட் டல் ' எனப் படு ம் மி ன் னணு பணப் பரி வர் த் தனை சே வை யி ல் ஈடு படு ம், அன் னி ய.

மற் ற உற் பத் தி க் கா ரணி களி ன் பரி வர் த் தனை எல் லா ம் ஒப் பீ ட் டளவி ல் கு றை ந் த. 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். மன அழு த் தம் - வி ரு ப் பமா ன வரு மா னம் - செ லவழி ப் பு வரு வா ய் - நீ க் கி.

வரபபம-வரததக-பரவரததன