ப்ரோக்கர் ஃபோர்க் டெர்பாக்கி டி இந்தோனேசியா -


என் ற தமி ழ் வி க் கி ப் பீ டி யா வி ன் வி ரி வா ன கட் டு ரை யை யு ம் கா ண் க. இந் தோ னே சி யா ( பெ ) = ஒரு இசு லா மி ய நா ட் டி ன் பெ யர் ஆகு ம்.

இந் தோ னே சி யா வி ல் ஏற் பட் ட நி லநடு க் கம், சு னா மி யா ல் பா தி க் கப் பட் ட 15 இலட் சம் மக் களி ல் 6 இலட் சம் பே ர், சி று வர், சி று மி யர் - Save. ப்ரோக்கர் ஃபோர்க் டெர்பாக்கி டி இந்தோனேசியா. இந் து மத கடவு ளா ன வி நா யகரி ன் உரு வம் இந் தோ னே சி யா நா ட் டி ன் ரூ பா ய் நோ ட் டு களி ல் இடம் பெ ற் றி ரு ப் பது ஆச் சரி யத் தை யு ம்,. இந் தோ னே சி யா ( Indonesia), அதி கா ரபூ ர் வமா க இந் தோ னே சி யக் கு டி யரசு ( Republic of Indonesia) என அழை க் கப் படு வது 17, 508 தீ வு களா லா ன தெ ன் கி ழக் கா சி ய,.
இந் தோ னே சி யா வி ல் மவு ண் ட் அகு ங் எரி மலை வெ டி ப் பு க் கா ரணமா க பா லி யி லு ள் ள வி மா ன நி லை யம் மூ டப் பட் டு ள் ளது. 2 அக் டோ பர்.

27 நவம் பர். பொ ரு ள்.

பரககர-ஃபரக-டரபகக-ட-இநதனசய