அந்நிய இந்தோனேஷியா இந்தோனேசியா surabaya - Surabaya


6 ஆகஸ் ட். 9 ஆகஸ் ட்.

இந் தோ னே சி ய வங் கி யா ல். இந் தோ னே ஷி யா : பரவலா ய் நடக் கு ம் பெ ண் ணு று ப் பு சி தை ப் பு.

இந் தோ னே சி யா வி ல் ஞா யி ற் று க் கி ழமை ஏற் பட் ட நி லநடு க் கத் தி ல் பலி யா னவர் களி ன் எண் ணி க் கை 347 பே ரா க அதி கரி த் து ள் ளது. இந் தோ னே சி ய இந் து நெ றி யா னது, அந் நா ட் டு த் தொ ல் கு டி களி ன் நீ த் தா ர் வழி பா டு இயற் கை மற் று ம் வி லங் கு வழி பா டு களு டன், இந் தி ய.

அந்நிய இந்தோனேஷியா இந்தோனேசியா surabaya. இந் தோ னே சி யா ( Indonesia), அதி கா ரபூ ர் வமா க இந் தோ னே சி யக் கு டி யரசு.
இந் தோ னே சி யா, லோ ம் பா க் கி ல் ஏற் பட் ட நி லநடு க் கம் கா ரணமா க இது வரை 82 பே ர் உயி ரி ழந் து ள் ளதா க அந் நா ட் டு அரசு தகவல். இதனா ல் உலகி ல் மக் கள் தொ கை கூ டி ய நா டு களி ல் இந் தோ னே சி யா நா ன் கா வது இடத் தி ல் உள் ளது.


இந் தோ னே சி ய ரூ பா ய் அல் லது ரூ பி யா ( rupiah, Rp) இந் தோ னே சி யா வி ன் அலு வல் மு றை நா ணயம் ஆகு ம்.
அநநய-இநதனஷய-இநதனசய-SURABAYA