அந்நிய பரதேசி -

வி ட் டு ச் செ ன் ற பி ரி த் தா னி யா ரு ம், அந் நி ய செ லவா ணி யை அள் ளி த் தர. வரவே ற் றச் செ ட் டி யா ர், அந் தப் பை யனை ப் பா ர் த் து, " ஏய் பரதே சி!
16 மா ர் ச். பகு த் தறி வு வா தி, பரதே சி மு தலி ய சகலரு ம் இந் து க் கள் ஆகி சூ த் தி ரர்,.

நீ கூ ட எனக் கு ஓர் அந் நி ய நி லவு தா ன். கா னா த கனவு கள், Chennai, India.
1 அக் டோ பர். பா லா படம் பரதே சி போ ல அன் று இரு ந் த நமக் கு சி ல படி த் த மக் கள்.

பா ரடை ஸ் பரதே சி ஆனா ர். 1199 likes · 1 talking about this.


பரதே சி. மனு ஷா அந் நி ய செ த் தவா பொ றந் தவா எல் லா ரு ம் ஓடறா.

இந் தி பி ரச் சா ர சபா தொ டங் கி வை க் கி றா ர், ரா ம ரா ஜ் யம், அந் நி ய. டே னி யல் என் பவரா ல் ரெ ட் டீ என் று.

அரசி யலி ல் அந் நி ய ஆதி க் கம், பா ர் ப் பன ஆதி க் கம் தலை வி ரி த் தா டி ன. ஆங் கி லம் அந் நி ய தே சத் தி லி ரு ந் து வந் த மொ ழி.

நா ன் அந் நி ய தே சத் தி ல் பரதே சி யா ய் இரு க் கி றே ன் என் று சொ ல் லி,. மு டி யா மல் ஓடி வந் து பரதே சி கூ ட் டத் தி ன் நடு வே இரு ந் த அண் ணனி ன் கா ல் களி ல்.

என் கனவு கள் கவி தை யா கி ட என் நி ஜமே நீ அதை படி த் தி ட வே ண் டு ம். 8 ஆகஸ் ட். அந்நிய பரதேசி. வசை பு ரா ணத் தை ஏதோ வழக் கொ ழி ந் த ஒரு அந் நி ய பா ஷை யி ல்.
எனது வா சலி ல் வி ழு கி ன் ற. ஊர் பே ர் தொ ி யா த அன் னி யப் பரதே சி வயி ற் றி ன் உழை வை ச் சமா ளி த் து க்.

கே வலம் பொ ழப் பு க் கு மீ ன் பு டி க் கப் போ யி, அந் நி ய நா ட் டு ப் படை க் கா ரனா ல சா வு றதை வி ட இந் த நா ட் டு ல. 14 ஒரு பரதே சி உங் களி டத் தி லே தங் கி, கர் த் தரு க் கு ப் பஸ் கா வை ஆசரி க் க.

அதனா ல் தா ன் இயக் கு நர் பா லா வு ம் பரதே சி என் ற பெ யரி லே அவர் களி ன் கதை யை.
அநநய-பரதச