சிறந்த அந்நிய செலாவணி நைஜீரியாவில் மேலாளர்களைக் கண்டது -


கடந் த வா ரத் தி ன் படி. மே லு ம் இது ஆப் பி ரி க் க கண் டத் தி ல் உள் ள.

செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது. நை ஜீ ரி யா அல் லது நை ஜீ ரி ய சமஷ் டி கு டி யரசு மே ற் கு ஆப் ரி க் கா வி லி லு ள் ள ஒரு நா டா கு ம்.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. 23 அக் டோ பர். சிறந்த அந்நிய செலாவணி நைஜீரியாவில் மேலாளர்களைக் கண்டது. 4 டி சம் பர்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. 10 செ ப் டம் பர்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

சறநத-அநநய-சலவண-நஜரயவல-மலளரகளக-கணடத