அந்நிய செலாவணி விலை -

இன் று ம் பெ ட் ரோ ல் 24 கா சு கள், டீ சல் 31 கா சு கள் வி லை உயர் வு : மக் கள். 22 செ ப் டம் பர்.

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய. அதன் நோ க் கங் கள், வி லை நி லை த் தன் மை யை பரா மரி ப் பது மற் று ம்.

இந் தத் து றை அந் நி யச் செ லா வணி வி லை நி ர் ணய மே லா ண் மை க் கா க. 23 அக் டோ பர். இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

4 டி சம் பர். செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது.
13 செ ப் டம் பர். அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 8, 600 கோ டி ரூ பா ய் அதி கரி த் து, சு மா ர் 28.


இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி அறி க் கை.

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது. ரூ பா ய் மதி ப் பி ன் சரி வு கா ரணமா க நா ட் டி ன், அந் நி ய செ லா வணி. 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். மு ம் பை : சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி ; பெ ட் ரோ ல் வி லை உயர் வு : பி ரதமர்.

எண் ணெ ய் நி று வனங் களே நி ர் ணயி க் கு ம் பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை யி ல் மத் தி ய. ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல்.

அந்நிய செலாவணி விலை. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

அநநய-சலவண-வல