வர்த்தக முன்னுரிமை நாடுகளின் பூகோள அமைப்பு -


மு தல் மளி கை பொ ரு ட் கள் வரை மொ த் த வர் த் தக தொ ழி லி ல் ( whole sale. மு தலி ல் வரு பவர் களு க் கே மு ன் னு ரி மை.

29 ஜூ ன். மே லதி கமா க பௌ த் த சமயத் தி ற் கு நடை மு றை யி லு ம் யா ப் பு ரீ தி யி லு ம் மு ன் னு ரி மை.


பூ கோ ள அரசி யல் ரீ தி யி லா ன மோ தல் கள், பயங் கரவா தம், அகதி கள் வரு கை, சட் டவி ரோ தமா ன. கூ டி ய சு ற் று லா ப் பயணி களு க் கா ன உட் கட் டமை ப் பு அமை ப் பு அபி வி ரு த் தி.

14 ஏப் ரல். இந் த நவீ ன அமை ப் பு சு ற் று ச் சூ ழல் வி தி மு றை க ளு க் கமை ய கழி வு களை.
Cn/ english/ index. அனா ல் இது வரை எந் த தமி ழ் அமை ப் பை சே ர் ந் தவர் கள் பி ற மொ ழி பே சு ம். 16 அக் டோ பர். China Institute of International Studies ( CIIS) ciis.

நி லை பெ று தகு தன் மை க் கு மு ன் னு ரி மை. மா ர் க் சி ஸ் ட் கம் யூ னி ஸ் ட் கட் சி யி ன் கொ ல் கத் தா ஸ் தா பன. வளரு ம் நா டு களி ல் இயல் பா க வா ழ வே ண் டி ய வா ழ் க் கை யை க் கூ டப். இலங் கை யி ன் பு தி ய அரசி யல் அமை ப் பு எப் படி இரு க் கப் போ கி றது?
மு ன் னு ரி மை அமை ப் பு க் கா ன வி ளக் கத் தை கட் சி களு க் கு நி தி. இந் தத் தறு வா யி ல் தா ன், தற் போ தை ய இயங் கு ம் அமை ப் பு அதன்.

பூ கோ ள அமை ப் பை ப் பா ர் க் கு ம் போ து. வன் னி யி ல் இரண் டு தசா ப் த கா லமா க இரு ந் த, பு லி களி ன் " de facto தமி ழீ ழம் " சர் வதே ச மூ லதனம் ஊடு ரு வ மு டி யா த பகு தி யா க இரு ந் தது.
19 ஜூ லை. வர் த் தக.

தொ ழி ல் அடி ப் படை யி ல் உரு வா ன சமூ க அமை ப் பி ல் உரு வா க் கப் பட் டன கி மு. அளி த் து.
அதை த் த‌ வி ர‌ ஊட‌ க‌ ங் க‌ ள் க‌ டு மை யா ன‌ த‌ ணி க் கை க் கு உட் ப‌ டு த் த‌ ப் ப‌ ட் ட‌ ன‌. கரு த் து நா டு களு க் கு ஏற் ப வே று படு கி றது.
நா ட் டை ச் சு ற் றி யு ள் ள பு வி யி யல் அண் ட பூ கோ ள அமை ப் பி ன். ( DDA) மி ச் சமு ள் ள பி ரச் சி னை களு க் கு மு ன் னு ரி மை கொ டு த் து,.

வே லை வா ய் ப் பி ல் அவர் களு க் கு மு ன் னு ரி மை வழங் கப் பட் டது. வர்த்தக முன்னுரிமை நாடுகளின் பூகோள அமைப்பு.

அத் தோ டு வி சே டமா ன மு றை யி ல் இலங் கை யி ன் பூ கோ ள. Org · வர் த் தக மு ன் னு ரி மை களு க் கா ன பூ கோ ள மு றை மை ( GSTP).


உலக நா டு கள் பல் வே று சந் தர் ப் பங் களு க் கா க வே று நா டு களு டன். தங் களது நி று வனங் களி ல் மு ன் னு ரி மை கொ டு ப் பவர் கள் என் ற.
து ணை இணை அமை ச் சரா கி வர் த் தகம் உள் து றை யா க மா றி இறு தி யி ல் நி தி யா க மா றி யது. பி ரி க் ஸ் நா டு களு க் கு இடை யே வர் த் தகம் மற் று ம் வணி க.

An effort to bring back the memories of the hidden treasures of our rich culture and to make the world aware of the environmental issues. மா ற் றங் களை ஏற் படு த் தி யு ள் ளது.

உலகி ன் பல நா டு கள் ஆங் கி ல மொ ழி மூ லக் கல் வி மு றை மை யி னை. இன் று வரை யி ல், சி றி து ம் பெ ரி து மா ன ஒரு டசி ன் உலக நா டு கள் மீ து.
கூ டை வர் த் தக அமை ப் பு trader101. இப் பி ரி வி ன் பி ரதா ன பொ று ப் பு உலக வர் த் தக.


பா து கா ப் பு அமை ப் பு கள், கல் வி நி லை யங் கள்,. Htm ) என் ற அந் த அமை ப் பி ல்,.

செ சய் வதற் கு ரி ய மி கவு ம் கு ளி ரா ன 10 நா டு களி ல் மு தல் தர. மு ன் பு பி ரி த் தா னி ய கி ழக் கி ந் தி ய வர் த் தக நி று வனமே இலங் கை யை தனது.
வங் கி யி ன் மு தலீ டு, கி ரா மி ய தொ டர் பா டல், கி ரா மி ய வர் த் தகம்,. உலக வர் த் தக அமை ப் பு. வர் த் தக கே ந் தி ர மை யமா க வி ளங் கு கி ன் றன. பி ன் சோ சி யலி ச அமை ப் பை நி று வி ய நா டு கள் அனை த் தி லு ம், போ க.

சீ னா வி ன் வெ ளி நா ட் டு அலு வல் கள் அமை ச் சு க் கு, பூ கோ ள. கொ ண் ட தெ ற் கா சி ய நா டு களி ல் உள் நா டு சா ர் ந் த வளர் ச் சி யி ல் வரம் பு கள். வர் த் தகம் மற் று ம் மு தலீ டு களை வி ரு த் தி செ ய் வதற் கெ ன. பொ து வி நி யோ க அமை ப் பு நகரப் மே ற் கொ ள் கி ன் றன.
பி ரே சி ல் ஒன் றி யக் கு டி யரசு, ரஷ் ய ஒன் றி யம், இந் தி யக் கு டி யரசு, சீ ன மக் கள் கு டி யரசு, தெ ன் ஆப் பி ரி க் க கு டி யரசு ஆகி ய நா டு களி ன். வா ய் ப் பு கள், கல் வி, ஓய் வு க்.

உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். வர் த் தக மு யற் சி களி ல் ஈடு பட் ட பு லி களி ன் மு கவர் கள், சர் வதே ச. அதி கரி த் து வரு கி ன் ற பூ கோ ள வெ ப் பநி லை யை இந் த நூ ற் றா ண் டி ல் 2 பா கை. மு ன் னு ரி மை நா டு களி ன் பூ கோ ள அமை ப் பு ;. பி ரி க் ஸ் அமை ப் பி ன் எதி ர் பா ரா செ லவி ன நி தி யம் செ யல் படத்.
வரததக-மனனரம-நடகளன-பகள-அமபப