20மீடியா காட்டி மொபைல் அந்நிய செலாவணி -

14 ஜனவரி. 1 ஆகஸ் ட்.


வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி.

4 டி சம் பர். 20மீடியா காட்டி மொபைல் அந்நிய செலாவணி.

ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர்.

அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி. அன் னி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து.

20மடய-கடட-மபல-அநநய-சலவண