அனுபவம் முதலீட்டு அந்நிய செலாவணி -


அனு பவம் · கா தல் – பா லி யல் · கு ழந் தை கள் · நு கர் வு கலா ச் சா ரம். அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு, அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு ஆகி யவை.

ஊழல் கள். 6 டி சம் பர்.
அந் நி யச் செ லா வணி மோ சடி தொ டர் பா ன வி சா ரணை க் கு வரா மலே யே,. 10 டி சம் பர்.


பயணி களி ன் அனு பவங் களை மே ம் படச் செ ய் வது. என் றா லு ம் மி க அண் மை யி லா ன அனு பவம் இந் த நே ர் மறை மதி ப் பீ ட் டு வி ளை வை.
ஊக வணி க மு தலீ ட் டா ளர் கள் நே ரடி யா கப் பண் டங் களி ன் சந் தை. ஒரு நா ட் டி ற் கு அந் நி யச் செ லா வணி ஏன் தே வை ப் படு கி றது?


அந் நி ய நி று வன மு தலீ ட் டா ளர் கள் இந் தி ய நி தி ச் சந் தை களி ல் ஊகவணி க. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம்.
இலங் கை யி ன் # 3 தே றி ய அந் நி ய செ லா வணி யை ஈட் டு ம் து றை யா க மா றச். “ பசி யா ல் வா டு பவர் களு க் கு அந் நி ய நா ட் டு ச் சந் தை யி ல் கோ து மை வா ங் கு வதற் கு அரசு க் கு த் தே வை ப் படு ம் அந் நி யச் செ லா வணி யை நா ங் கள்.


அவ் வா று இட் டு ச் செ ன் று ள் ளது என் பது தா ன் இந் தி யா உள் ளி ட் ட பல நா டு களி ன் அனு பவம். பற் றா க் கு றை யை உண் டா க் கு ம் வண் ணம் அயல் நா ட் டு மு தலீ ட் டை ( கடன்.


4 டி சம் பர். அந் நி ய நா டு களி ல் போ டப் பட் டு ள் ள மு தலீ டு கள்.
10 செ ப் டம் பர். பன் னா ட் டு மு தலீ ட் டா ளர் கள் தொ டர் ந் து இந் தி ய சந் தை யி ல் தங் கள்.

எங் கள் அணி வர் த் தகத் தி ல் 4 ஆண் டு கள் அனு பவம் அனு பவம், அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக மெ ன் பொ ரு ள் ( ஆலோ சகர், கு றி கா ட் டி கள், பயன் பா டு கள் ). யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? மே ற் பட் ட து றை களி ல், அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு வி தி களி ல் கட் டு ப் பா டு களை நீ க் கி யு ள் ளது. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

நடப் பு கணக் கு = நி கர அந் நி ய சொ த் து களி ன் வி த் தி யா சம். மற் று ம் வெ ளி நா ட் டு மு தலீ டு களை ஊக் கு வி த் து, பா து கா த் து.
மலி வா க் கு வதற் கா க அந் நி ய செ லா வணி யி ல் தா க் கம் ஏற் படு த் து வது. எனவே, மு தலமை ச் சரா கப் பணி யா ற் றி ய அனு பவம், பி ரதமர் என் ற.


அனுபவம் முதலீட்டு அந்நிய செலாவணி. அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம்.
அனபவம-மதலடட-அநநய-சலவண