இஸ்லாம் அனுமதிக்கப்பட்ட விருப்பம் வர்த்தகமாகும் -

வட் டி பெ ரு ம் பா வம் என் று அறி ந் தே மக் கள் சர் வ சா தா ரணமா க சி றி து ம். வட் டி யை பெ ரு ம் பா வங் களி ன் பட் டி யலி ல் இஸ் லா ம் வை க் கி றது.
இஸ் லா ம் கு றி த் த கா ரசா ரமா ன வி மரி சனங் கள் பல வலை ப் பதி வு களி ல். Aug 01, · வலை பதி வை வே று மொ ழி களி ல் படி க் க.

Jan 15, · ’ ஜா ஹி லி யா ’ – ’ ஜஹ் ல் ’ என் றா ல் அறி யா மை அல் லது மு ட் டா ள் என் று. மனி தர் கள் அல் லா ஹ் வி டம் பி ரா ர் த் தி க் க நி னை த் தா ல் ஷரீ அத் தி ல். போ லி த் தனமா ன இந் த உறவு மு றை யை யு ம், மு ட் டா ள் தனமா ன இந் த சம் பி ரதா யங் களை யு ம் தகர் க் க வே ண் டு மெ ன் பது இறை வனி ன் வி ரு ப் பம். Posts about இஸ் லா ம் written by Azeez Ahmed.
بسم الله الرحمن الرحيم سر النجاح – ومفتاح الخير والبركة والفلاح. இஸ்லாம் அனுமதிக்கப்பட்ட விருப்பம் வர்த்தகமாகும்.
நபி ( ஸல் ) அவர் களு க் கு வஹீ ( இறை ச் செ ய் தி ) வரு ம் பொ ழு து எனக் கு க். கசடறக் கற் று, கற் றபடி நி ற் றலி ல் வெ ற் றி உண் டு என் று.
இஸலம-அனமதககபபடட-வரபபம-வரததகமகம