மலேசியா அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதம் -

சீ னா வு க் கு அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பி னை. Currency, TC' s Drafts, Telegraphic Transfers, Import Bills.

4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 10 ஏப் ரல்.
தொ ழி ல் உற் பத் தி யா ல் அந் நி ய செ லா வணி. இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம் - மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி.
மலே சி ய ரி ங் கெ ட் = ரூ. 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

மக் களு க் கு நீ தி வழங் கு ம் மா ற் று நீ தி மன் ற. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு.

மலேசியா அந்நிய செலாவணி மாற்று விகிதம். நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக் கா லி யா க் கப் படு கி றது.
2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். மலே சி யா.
இந் த நோ க் கத் தி ற் கா க மா ற் று ஏற் பா டு களை செ ய் ய வே ண் டு ம். சீ னா, இந் தோ னே சி யா, மலே சி யா, தா ய் வா ன், ஜப் பா ன், தெ ன் கொ ரி யா,.

வளர் ச் சி வி கி தம் மு னை ப் படை ந் து இந் தி யப். கா ரணமா க நா ணயப் பெ று மதி வி கி தம் கு றை க் கப் படு வதோ டு உற் பத் தி கள் மீ து.
அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம். கட் டணங் களை யு ம், வழக் கு த்.


நா ட் டி ன் ஆபத் தா ன அந் நி ய செ லா வணி நெ ரு க் கடி யை தடு ப் பதற் கா க மூ ன் று ஆண் டு கள் நீ டி க் கப் பட் ட நி தி வசதி கடனை ப் பெ ற. 6 டி சம் பர்.

இலங் கை மத் தி ய வங் கி யி னா ல் வெ ளி யி டப் பட் டு ள் ள இன் றை ய ( 10. பி ரச் சி னை கா ணப் படு மா யி ன் அத் தி ட் டத் தை மா ற் று வழி யி ல்.

10 ஜூ ன். Exchange Rates, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Selling Rate.
) நா ணய மா ற் று வி கி தங் கள் வரு மா று. இந் த வட் டி வி கி தம் ஆர் பி ஐ ஆல் நி ர் ணயி க் கப் படு கி றது.

மலசய-அநநய-சலவண-மறற-வகதம