எலுமிச்சை வழிகாட்டி -


தமி ழ் வழி கா ட் டி · Tamildarling. 27 ஜனவரி.

ஒரு டீ ஸ் பூ ன் எலு மி ச் சை சா ற் று டன், 1 டீ ஸ் பூ ன் தே ன் சே ர் த் து கலந் து,. ஈரோ டு : ஈரோ ட் டி ல் எலு மி ச் சை பழம் ஒன் று ரூ.
எலு மி ச் சை பழம் உடல் எடை யை கு றை க் க மட் டு ம். 14 டி சம் பர்.
சண் மு கம் என் ற ஈரோ டு மா வட் டத் தை. உங் கள் சமை யலறை யி ல் எலு மி ச் சை எப் போ து ம் ஏன் இரு க் க வே ண் டு மெ ன் று கூ று கி றோ ம் The Goodness of Lemon.

21 ஏப் ரல். வே லை வ‌ ழி கா ‌ ட் டி.
எலு மி ச் சை சா று டன் நீ ர் கலந் து சி ட் டி கை உப் பு போ ட் டு. 29 செ ப் டம் பர்.

18 பி ப் ரவரி. 27 நவம் பர்.
எலு மி ச் சை சா று அல் லது அதனு டை ய தோ லி ல் சி றி து உப் பு. எலு மி ச் சை ஜூ ஸி ல் சி றி து தே ன் மற் று ம் து ளசி சே ர் த் து கு டி த் து வந் தா ல், தொ ண் டை ப் பு ண்.

எலு மி ச் சை - இதை தே வக் கனி, இரா ஜக் கனி என் று ம். அனை த் து ப் பரு வங் களி லு ம் வி லை கி டை க் கக் கூ டி ய வி ளை பொ ரு ட் களி ல் ஒன் று எலு மி ச் சை.

செ ல் வ வசி யம் தா ந் தி ரீ கம் வீ ட் டி ல் நீ ங் களே செ ய் யலா ம் பணகஷ் டம் வரு வதறு க் கா ன கா ரணமு ம் வி ளக் கம் பணம் என் றா ல் என் ன. இந் த பழப் பயி ர், சா கு படி செ ய் யு ம். தி ரு ப் பதி : பு தை யல் தே டி மந் தி ரவா தி கள் எலு மி ச் சை பழங் களை மா ந் தி ரீ கம் மூ லம் பறக் க வி ட் ட சம் பவம் அதி ர் ச் சி யை. 7, 600க் கு ஏலம் எடு க் கப் பட் டு இரு க் கி றது.

அதி கப் படி யா ன மரு த் து வ கு ணங் களை கொ ண் ட எலு மி ச் சை. எலு மி ச் சை பழத் தி ன் சா று எடு த் து தி னமு ம் உடலி ல். 28 ஏப் ரல். 15 நவம் பர்.

எலு மி ச் சை மட் டு ம் இரு ந் தா போ து ம் இந் த பி ரச் னை ய. 25 ஏப் ரல்.


எலுமிச்சை வழிகாட்டி. எலு மி ச் சை சா ற் றி ல் தயி ர் சி றி து சே ர் த் து கலந் து, மு கத் தி ல் தடவி உலர.

வழி கா ட் டி.

எலமசச-வழகடட