இந்தியாவிற்கு அந்நியச் செலாவணி அனுப்புகிறது -


கடந் த ஏப் ரல் மா த மத் தி யி ல் இந் தி யா வி ன் அந் நி யச் செ லா வணி. 11 செ ப் டம் பர்.

61, 834 கோ டி அந் நி யச் செ லா வணி. எனவே இந் தி யா உள் ளி ட் ட பல வளரு ம் நா டு களி ல் இரு ந் து அன் னி ய.
அந் நி யச் செ லா வணி பற் றா க் கு றை யை சமா ளி க் க, 1991 டி சம் பர். இவர் கள் நம் நா ட் டி ற் கு அனு ப் பு ம் சம் பளப் பணம் மூ லமா க.

உள் ள தங் கள் கு டு ம் பங் களு க் கு அனு ப் பு ம் பணம் மூ லம் தா ன் இது பெ ரு மளவு கி டை க் கி றது. ஆனா, ஏத் து மதி கொ டு த் த அந் நி யச் செ லா வணி நம் ம ஆட் சி யா ளரு ங் களோ ட நோ க் கத் தை மா த் த.
அந் நி யச் செ லா வணி ச் சி க் கல் வி லகி, மீ ண் டு ம் இந் தி யா, வே க வளர் ச் சி ப் பா தை க் கு த் தி ரு ம் பி யது. ஒரு நா ட் டி ற் கு அந் நி யச் செ லா வணி ஏன் தே வை ப் படு கி றது?
தங் கள் கு டு ம் பத் து க் கு ப் பணம் அனு ப் பு வது அதி கரி த் து ள் ளது. 4 செ ப் டம் பர். செ ய் து, ஒலி ம் பி க் பந் தயத் து க் கு அனு ப் பு வது போ லா கு ம். இந் தி ய ரூ பா யி ன் அந் நி யச் செ லா வணி மதி ப் பு கு றி ப் பா க.

இந் தி யா நே பா ளத் து க் கு இடை யே யா ன பண அனு ப் பு தல் தி ட் டம் கு றி த் த. பணம் அனு ப் பு ம் வங் கி, பணம் பெ று ம் வங் கி இவற் றி ன் கணக் கு கள் ஒரே.

இரு ப் பதா கவு ம் ; எஞ் சி யவற் றை இந் தி யா வி ற் கு அனு ப் பு ம் மு ன். அனை த் து அந் நி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை களு ம் அந் நி யச் செ லா வணி.
10 செ ப் டம் பர். 30 நவம் பர்.

அடி க் கடி இதை க் கூ றி இந் தி யா மு ன் னே று கி றது. இந் தி யா வு க் கு வரு வதற் கு ம், இந் தி யா வை வி ட் டு ச் செ ல் வதற் கு ம்,.

16% ; ஐரோ ப் பி ய நா டு களு க் கு 16% ; ஜப் பா னு க் கு 5% அனு ப் பு கி றது. அனு ப் பு ம் பட் சத் தி ல் அத் தகை ய கு டு ம் பங் களு க் கு இது சற் று.
20 செ ப் டம் பர். ஆனா ல், இந் தி ய அரசோ அந் நி யச் செ லா வணி வரு மா னம் என் ற.

ஆயி னு ம், இது அந் நி யச் செ லா வணி மே லா ண் மை ச் சட் டம் ன் வி தி களு க் கு உட் பட் டது. ஆஃப் இந் தி யா, டெ பா சி ட் களு க் கா ன வட் டி வி கி தங் கள் மீ து ஆணை.

இந்தியாவிற்கு அந்நியச் செலாவணி அனுப்புகிறது. நி தி யா ண் டி ல், இந் தி யா வி ன் கடல் உணவு ஏற் று மதி எவ் வளவு.


7 அக் டோ பர். இந் த அந் நி யச் செ லா வணி மரு த் து வச் சி கி ச் சை யோ டு தொ டர் பு டை ய செ லவு களு க் கா னது.

3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். கடந் த - இல் தமி ழகத் து க் கு ரூ.


இந் தி யா வு க் கு வெ ளி யே ஒரு பரி சு ப் பொ ட் டலத் தை அனு ப் பு ம் போ து. 10 அக் டோ பர்.
வரை யப் பட் ட வங் கி க் கே அனு ப் பு ம், சி ல சமயங் களி ல் நே ரடி யா க வரவு வை க் க.
இநதயவறக-அநநயச-சலவண-அனபபகறத