முன்கணிப்பு -

Teach for Life has created a platform where a worldwide community of educators can share the knowledge and skills of modern education with people around the. கி ரோ னி ன் நோ யா னது, ஒரு வகை யா ன அழற் சி யை க் கொ ண் ட கு டல் நோ ய் ( inflammatory bowel disease - IBD) ஆகு ம். Although the pathogenesis of preterm labour ( PTL) is not well understood, there is evidence about the relationship between maternal psychological stress and adverse pregnancy outcomes. The ultimate Tamil astrology software with detailed horoscope calculations & remedies based on Vedic astrology for professional astrologers.

மரு த் து வர் கள் தே டல், மரு த் து வ பரி சோ தனை மை யங் கள். Munkanippu seidhal, maanavargalai ennenna nigalvugal saathiyam enpadhai pattriyum, avargalin sindhanaiyai parisodhikkavum udhavugiradhu.
Multibhashi is an app ( Android & Web) to learn languages most effectively and effortlessly. Meaning of Forecast.

முன்கணிப்பு. The current version has audio visual courses and quizzes to learn English from Hindi, Bangla, Tamil, Telugu and Kannada, Marathi, Gujarati, Malayalam, Oriya, Punjabi.

Preterm birth ( PTB) is a leading cause of perinatal mortality and morbidity. Oru pudhiya paadathin aarampathilaeyae eeppayitchiyai.
This is very important for all Competitive exams like UPSC, SSC, RRB, and all PSC Examinations. In this we have given, September Science & Technology and other important events held on that day.


Need to translate " prognosis" to Tamil? Information about Forecast in the free online Tamil dictionary.

Tamil Translations of Forecast. Abstract Background.

Here are 3 ways to say it. Definition of Forecast in the Online Tamil Dictionary.

மனகணபப