என் இறைவன் 20 அந்நிய செலாவணி 20 ixashangi 20 ratis - Ixashangi ratis

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. வங் கி யி ன் பொ து கண் கா ணி ப் பு மற் று ம் இயக் கம் 20 உறு ப் பி னர் களை க் கொ ண் டது.

4 டி சம் பர். Published on Apr 20,.

த ன யங கி வர த தக ர ப வை பத அந் நி ய வ றக கம. 20 ஏப் ரல்.


என் இறைவன் 20 அந்நிய செலாவணி 20 ixashangi 20 ratis. இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை.
உயி ர் த் த என் இறை வன் - தோ மை யா ரி ன் வி சு வா ச பா டல். Не найдено: ஆல சகர ezfxபத வ றக கம.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. தே சி ய வீ டமை ப் பு வங் கி ( என் எச் பி ) தனி யா ர் மனை வணி கத் தை ( ரி யல். இந் த spread தா ன் அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் வி யா பா ரி க் கு. இந் த இரண் டு க் கு ம் உள் ள இடை வெ ளி 20 பை சா என் பது spread என் பர்.

அந ந ய ச ல வணி ம சடி வழக பதி வி றக் கம் கு 26 окт. அந ந ய ச அந் நி ய ல வணி ல.

என-இறவன-20-அநநய-சலவண-20-IXASHANGI-20-RATIS