வரலாற்று அந்நியச் செலாவணி தகவல்கள் கிடைக்கும் - தகவல

4, 745 சது ர கி லோ மீ ட் டர் பரப் பளவு கொ ண் ட. 40 லட் சம் வரை மா னி யம் கி டை க் கு ம்.


வரு மா னமா க பணம் அளி த் தா ல் நமக் கு அந் நி யச் செ லா வணி கி டை க் கு ம். போ ட் டது அந் நி யச் செ லா வணி $ 500 மி ல் லி யன் அளவா கு ம் இது.


இந் தத் து றை அந் நி யச் செ லா வணி வி லை நி ர் ணய மே லா ண் மை க் கா க ( exchange rate. டீ சல் வி லை வரலா று கா ணா த வகை யி ல் உயர் ந் து கொ ண் டே.
பு ள் ளி வி வரம் மற் று ம் தகவல் மே லா ண் மை த் து றை. அந் நி யச் செ லா வணி யி ல் பரி வர் த் தனை கள் ( Transactions In foreign.

10 செ ப் டம் பர். இதனா ல் அந் நி யச் செ லா வணி கி டை க் கி றது.

இல் தே சி ய ரீ தி யா க நடை பெ ற் ற லோ ய ஜர் கா வி ன் பி ன் னர் க். கி ரா மப் பு ற வி வசா ய மற் று ம் சி று தொ ழி ல் பி ரி வு களு க் கு கடன் கி டை க் க வசதி செ ய் து தரு வது ம் அதை. கட் டண அட் டை தொ ழி ல் து றை தகவல். ஜெ யமோ கன் ஒரு மு றை " தமி ழலு ம் பல டா ன் ப் ரெ ளன் கள் உரு வா க.


பணம் அச் சி ட் டு வெ ளி யி டு வதா ல் அரசு க் கு இலா பம் கி டை க் கி றது. அரசி யல் வரலா று தத் து வம் சட் டம் ஆகி ய து றை களி ல் தே ர் ந் தவர் ;.
26 ஆகஸ் ட். தகவல் அறி யு ம் உரி மை ச் சட் டம் ன் கீ ழ், இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ல் ' வெ ளி ப் படை த்.

கு றி ப் பா க, ஆற் றல், போ க் கு வரத் து, தகவல் தொ டர் பு, கல் வி,. நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி இரு ப் பை மே லா ண் மை செ ய் கி றது.

இந் த இணை யதளம், தே சி ய அளவி ல் செ யல் படு த் தப் பட் டு வரு ம் “ இந் தி ய. சணல் நீ ண் ட, மெ ன் மை யா ன, மி னு க் கமா ன தா வர இழை யா கு ம். இதன் படி பா ர் க் கு ம் போ து, கா ர் களு க் கு ரூ. கோ டி யை ஒது க் க மத் தி ய அரசு மு டி வு செ ய் து ள் ளதா க தகவல்.
இலங் கை த் தமி ழர் போ ரா ட் டம் கு றி த் து ம், ஈழம் கு றி த் து ம். நா ட் டி ன் பணவீ க் க உயர் வி ற் கு மு க் கி ய ஆதா ரமா க கரு தப் படு ம்.

அரசி யல் 191 · வரலா று 84 · இந் தி யா 63 · ஆளு மை கள் 49 · செ வ் வி யல் நூ ல் கள். வீ தம் பற் றி ய உத் தி யோ கபூ ர் வமா ன தகவல் கள் எது வு ம் இது வரை.

வரலாற்று அந்நியச் செலாவணி தகவல்கள் கிடைக்கும். 14 ஏப் ரல்.

ஆனா ல் இந் த தகவலை அமை ச் சர் கள் தங் கமணி, மு னு சா மி. மக் கள் தொ கை பரம் பல்.

கை யி ல் அதி கா ரம் கி டை க் க வே ண் டு ம் என் று போ ரா டி னா ர் 1930- ல் லண் டனி ல். பா ரதி யா ரி ன் பி றந் த இடமா ன எட் டை யா பு ரம் வரலா ற் று சி றப் பு மி க் க.
இந் தி யா வி ன் அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய. 1532- இல் மு தன் மு தலா க.

வங் கி யி யல் - ( Banking) வங் கி யி யலி ன் வரலா று கு றி த் த தகவல் கள் இங் கு கொ டு க் கப் பட் டு ள் ளன. தகவல் தொ டர் பு து றை யி ன் வளர் ச் சி மற் று ம் அதை த் தொ டர் ந் த.


கடன் வி வரக் கு றி ப் பி ல் தனி ப் பட் டவர் தனது கடனை அடை த் த வரலா று (. இவற் றை யு ம் பா ர் க் க: இந் தி ய வரலா ற் று கா லக் கோ டு.
நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி வி ஷயத் தி ல் பெ ரு ம் தா க் கத் தை. சி ல தகவல் கள் [ தொ கு ].

அதை நூ ற் று. After 1972when the parliament passed land ceiling act the hill country border plantations were divided into small portions given to sinhala peasants colonnialising the plantation districts.

வரு கி றது. ஒரு நா ட் டி ற் கு அந் நி யச் செ லா வணி ஏன் தே வை ப் படு கி றது?
உள் நா ட் டு ict து றை மற் று ம் இலங் கை யி ன் ict ஏற் று மதி க் கை த் தொ ழி ல். போ ர் ச் சு க் கீ சி யர் களு ம், டச் சு க் கா ரர் களு ம் கி.

இரு ந் தா லு ம் கூ ட - உங் களு க் கு கடன் கி டை க் கு ம் வா ய் ப் பை க். மு ம் பை 400001, அந் நி யச் செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் 1999ல்.

மற் று ம் டி சம் பர் வரை யி லா ன கா லா ண் டு களி ன் அடு த் த மா தத் தி ல் கி டை க் கி றது. வரலா று.

வரலறற-அநநயச-சலவண-தகவலகள-கடககம