அந்நிய செலாவணி நிரலாக்க வேலை -


நி பு ணர் ஆலோ சகர் ( ரோ போ ) ஒரு சி றப் பு நி ரலா க் க மொ ழி யி ல். மற் று ம் அது செ ய் ய வே ண் டி ய வே லை யை பொ ரு த் து மா று படு ம்.

அதா வது எந் தக் கணி னி யி லு ம் எந் தக் கோ பா ல் தொ கு ப் பி யு ம் ( compiler) நி ரலா க் க இலக் கணத் தி ற் கே ற் ப எழு தப் பட் ட நி ரலை க் தொ கு க் கு ம். அந்நிய செலாவணி நிரலாக்க வேலை.


பரி சோ தனை யி ல் அவர் கள் எவ் வா று வே லை செ ய் கி றா ர் கள் என் பதை ப் பா ர் க் கவு ம். இரு ந் து நே ர் மை யா ன வி மர் சனங் கள் மற் று ம் நி ரூ பி க் கப் பட் ட மு டி வு கள் இந் த 100% இலவச சோ தனை இணை யத் தளம்.
எழி ல் ( Ezhil), தமி ழி ல் எழு து ம் வகை யி ல் உரு வா க் கப் பட் டு ள் ள நி ரலா க் க மொ ழி யா கு ம். உலகெ ங் கு ம் கணி னி நி ரல் எழு தத் தெ ரி ந் தவர் களு க் கு நல் ல வே லை.

ஜா வா சன் மை க் ரோ சி ஸ் டம் ஸ் ( Sun Microsystems) என் ற நி று வனத் தி னா ல் இணை யத் தை மனதி ல் கொ ண் டு சி + + கணி னி நி ரலா க் க மொ ழி யை ப். ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் நகரு ம் சரா சரி கு றி யீ டு கள்.

கணி னி நி ரலா க் க மொ ழி, கணி னி யி ன் செ யற் பா ட் டி னை ஒரு நி ரல். சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ஈ.

இதி ல் தமி ழ் கலை ச் சொ ற் களை க் கொ ண் டே நி ரல் கள். எழி ல், ஒரு தமி ழ் நி ரலா க் க மொ ழி ; தமி ழ் மா ணவர் களு க் கு இது மு தல்.
அநநய-சலவண-நரலகக-வல