விருப்பங்கள் மீது ஆப்பிள் பங்கு பிளவு தாக்கம் -

Davvero utile, soprattutto per principianti. Members; 64 messaggi.


அந் தரங் கம் | பெ ண் களி ன் நி லை | பக் கம் 2. விருப்பங்கள் மீது ஆப்பிள் பங்கு பிளவு தாக்கம்.


இனி இது போ ல யா ரை யு ம் ஏமா ற் றி தி ரு மணம் செ ய் ய மா ட் டே ன் – மோ சடி. ஆப் பி ள் மே க் பு க் ஏர் ( ) வி மர் சனம் 3/ 26/ - ஜே நெ ல் சன்.
ஆப் பி ள் மே க் பு க் ஏர் ( ) வி மர் சனம். Grazie a tutti ragazzi dei.
வரபபஙகள-மத-ஆபபள-பஙக-பளவ-தககம