எக்ஸ் விலை நடவடிக்கை காட்டி - நடவட

Collector has taken action to get essential goods. இதன் எக் ஸ் ஷோ ரூ ம் டெ ல் லி வி லை 44, 775 ரூ பா ய்.
This includes cookies from third party social media websites and ad networks. தமி ழக பா ஜக தலை வர் தமி ழி சை யி ன் செ யல் சகி ப் பு த் தன் மை யே உன்.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. வா ஷி ங் டன் : நி லவி ற் கா ன தனது மு தல் சு ற் று லா பயணம் கு றி த் து வரு ம் தி ங் கள் அன் று ஸ் பே ஸ் எக் ஸ் நி று வனம் மு க் கி ய அறி வி ப் பு வெ ளி யி ட உள் ளது.
எக்ஸ் விலை நடவடிக்கை காட்டி. 62 லட் ச ரூ பா ய் என அறி வி க் கப் பட் டு ள் ளது.
உலக சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வை க் கா ரணம் கா ட் டி. கா ரணம் கா ட் டி, உணவு பொ ரு ட் களி ன் வி லை யை, சி லர் செ யற் கை யா க.

Tuticorin collector is discussing with officials to open the shops in the city. இதன் பு னே எக் ஸ் ஷோ ரூ ம் வி லை 1.
ம் ஆண் டு நவி மோ ட் டா ர் சை க் கி ள் இந் தி யா வி ல் அறி மு கப் படு த் தப் பட் டது. இந் தி யா, சீ னா, தெ ன் கொ ரி யா, ஜப் பா ன் உள் ளி ட் ட நா டு கள், ஈரா னி டம் இரு ந் து கச் சா எண் ணெ ய் வா ங் கு வதை தவி ர் த் து, வே று நா டு களி ல் வா ங் கி னா ல், உலகளவி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயரு ம் வா ய் ப் பு உள் ளது.

எகஸ-வல-நடவடகக-கடட