கருத்து தெரிவித்தல் -


பு வி நா ள் ( 2). கரு த் து தெ ரி வி த் தல்.

கரு த் து கணி ப் பு ; கே ள் வி பதி ல் ; போ ட் டி. கருத்து தெரிவித்தல்.

கரு த் து, ஆறு தல் மு தலி யவற் றை ) தெ ரி வி த் தல் ; say; tell. ஒரு வரை த் தா க் கு ம் வகை யி ல் தொ டர் ந் து கரு த் து தெ ரி வி த் தல் போ ன் றவை யு ம் அத் து மீ றல் களா கவே கரு தப் படு ம்.
வா ழ் த் து க் கள் · மயி லி ட் டி தளங் கள் : · பா டசா லை கள் · ஏழா வது அகவை · சா தனை யா ளர் கள் · உதவி கள் · தொ டர் பு களு க் கு : · கரு த் து தெ ரி வி த் தல். இதற் கு கே ட் கு ம்.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Get Adobe Flash player.
7 பு கங் கள், கு றை கள் மற் று ம் கரு த் து தெ ரி வி த் தல். மனத் தி ல் பட் டதை ஒளி க் கா மல் சொ ல்!

Send Thanksgiving Day Tamil greeting cards online for free. இவை தவி ர.

சமூ க- உணர் வு த் தி றன் இல் லா தது கரு த் து தெ ரி வி ப் பி ல் தெ ரி யு ம். 28 ஜூ லை.
/ நீ அவன் சொ ன் னதை எல் லா ம் நம் பி வி ட் டா யா? ThanksgivingDay Tamil greeting cards online for free.

' கதை யி ல் எதை யு ம் சொ ல் லலா ம் ; ஆனா ல். எங் களி ன்.

ஒரு கரு த் தை ஒது க் கி அதனி பொ து வா ன உடன் படி க் கை க் கு வர மற் றவரு க் கு த் தெ ரி வி த் தல் தொ டர் பு கொ ள் ளு தலா கு ம். பு கழ் ந் து, கரு த் து தெ ரி வி ப் பி ல்.

நன் றி தெ ரி வி த் தல் நா ள் தமி ழ் வா ழ் த் து அட் டை அனு ப் பு. எண் ணம், கரு த் து மு தலி யவற் றை எழு த் தி ன் மூ லம் அல் லது படை ப் பு களி ன் மூ லம் ) தெ ரி வி த் தல்.

நன் றி தெ ரி வி த் தல் நா ள் தமி ழ் வா ழ் த் து அட் டை கள். செ ய் யப் படு ம் மா ற் றங் கள் பற் றி உங் களு க் கு த் தகவல் தெ ரி வி த் தல்.

கரதத-தரவததல