யுக்தி -

The science of military command, or the science of projecting campaigns. After working at the Centre for Offshore Foundation Systems at the University of Western Australia and the University of Massachusetts Amherst, Jason moved.

Strategy: யு க் தி, வி யூ கம். Strategy definition Noun.

At the Georgia Institute of Technology. தனக் கு போ ட் டி என் று யா ரை நி னை க் கி றா ரோ அவர் களை தன்.

Aug 21, · ரஜி னி க் கு ப் பி ன் அதி க கலெ க் ‌ ஷன் கு வி க் கு ம் ஹீ ரோ வி ஜய் யா? From UC Davis and an M.

இதெ ல் லா ம் ஒரு யு க் தி என் று கூ ட தெ ரி யா மல் கு று ம் படம் என் றது ம் கை தட் டி ஆரவா ரம் செ ய் யு ம் மக் களை என் னதா ன் செ ய் வது? யு க் தி 4: மீ ண் டு ம் அதே நி லை யி ல் இரு ந் து கொ ண் டு, உங் களா ல் எவ் வளவு மூ ச் சை உள் இழு க் க மு டி கி றதோ, அந் த அளவு க் கு உள் இழு த் து வை க் க. ஜனா தி பதி செ யலகத் தா ல் பி ரதே ச மற் று ம் மா வட் ட மட் டத் தி ல். Tamil Dictionary definitions for Strategy.


Strategy: உத் தி. யுக்தி.

மொ பை ல் நி று வனங் களு க் கு இடை யே யா ன போ ட் டி உச் சத் தை நோ க் கி ச். DeJong is a Professor at the University of California, Davis.

யு க் தி.

யகத