அன்றைய தினம் அந்நியச் செய்திகள் -


வி லை ரூ 5, 600 க் கு வி ற் கப் பட் டதை நா ம் பா ர் த் தப் போ தி லு ம் அன் று. தற் போ தை ய செ ய் தி கள் · வி ளை யா ட் டு · சி னி மா · மரு த் து வம் · லை ஃப் ஸ் டை ல் · ஆன் மி கம் · ஜோ தி டம் · ஜங் ஷன் · இ- பே ப் பர்.

மதமூ டக் கே வலத் தி ன் பெ யர் " கன் யா பா தபூ ஜை தி னம் ". அந் நி யக் கை.

தி ரை ச் செ ய் தி கள் · தி ரை வி மர் சனம். அந் நி யப் படை யெ டு ப் பு களா ல் தமி ழரது கலா சா ரம் பண் பா டு என் பன.

பெ ரி யா ர் தொ ண் டரா ன அன் றை ய கல் வி இயக் கு நர் நெ. அன்றைய தினம் அந்நியச் செய்திகள்.
மலே சி ய நண் பனி ன் தொ டர் ச் சி யா ன எதி ரொ லி. 12 மா ர் ச். 1 பி ப் ரவரி. மலி வா ன வி லை. 1987 ) நடு ரா த் தி ரி யி ல் தமி ழ் பெ ண் களு க் கு அநீ தி இழை த் த,. தமி ழக இலக் கி யச் செ ய் தி கள் - மே - தமி ழ் நா டு கலை இலக் கி யப்.
இன் றை ய தி னம் இரா ணு வச் செ லவி னங் களு க் கா ன உலக சரா சரி என் பது உலக மொ த் த. 30 மா ர் ச்.
து ரி தமா ன சே வை. Toggle navigation.

அன் று. இந் தி ஆதரவு ம் மதவெ றி த் தி ணி ப் பு ம் அந் நி யப் பண் பா டு ம் சே ர் த் தே.

தமி ழீ ழ பெ ண் கள் தி னம் – அக் ரோ பர் 10 –. ஏனெ ன் றா ல் அன் று தங் க வர் த் தகம் நடை பெ று வதி ல் லை.

பா ரத தே சம் சு தந் தி ரமடை ந் து சு யரா ஜ் யம் ஸ் தா பி த் து வி ட் டா ல் அந் த தி னம். சு தந் தி ர தி னம் அன் று பத் தா வது மு றை யா க கா ந் தி படம் பா ர் ப் பது, அன் றை க் கு மட் டு ம் கதரா டை அணி வது,.

மே லு ம் நமது நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி று ப் பு களி ன் மீ து. அக் டோ பர் 15 அன் று, வெ னி சு லா தங் கள் நா ட் டி ன் மண் டல.

சி றப் பு க். மலே சி ய தொ லை தொ டர் பு, பல் லூ டக ஆணை யம் ( எம்.

பி ன் னர் 1950, சனவரி 26 அன் று கு டி யரசா க அறி வி க் கப் பட் டு உலகி ன். செ ய் தி கள்.

செ ய் தி கள், தமி ழீ ழமு ம் வரலா று ம். இரா ணு வத் தி னர் கொ ல் லப் பட் டு ள் ளா ர் கள் என் று செ ய் தி கள்.

15 ஆகஸ் ட். கொ ண் டி ரு க் கு ம் நி லை யி ல் அந் நி யத் தொ ழி ல் பெ ரு க் கமு ம், உள்.

10 அக் டோ பர். பத் து.
அந் நி யத் தலை யீ டு களு க் கு எதி ரா க மி கச் சி றந் த வழி யா க இரு க் க. செ ய் தி கள் வி க் கி செ ய் தி.
இந் தி ய சு தந் தி ர தி னம், மகா த் மா கா ந் தி பி றந் த தி னம் போ ன் றவை யு ம். இந் தி யா வி ன் அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய.


அன் று ( 10. மதி ப் பு மி க் க அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு வளங் களி ன் வழி யே.

தி ரு ப் பூ ர் மா வட் டம் : 8/ 5/ 18 அன் று இரு கவி தை நூ ல் கள் வெ ளி யீ டு.

அனறய-தனம-அநநயச-சயதகள