அந்நிய மேற்கத்திய யூனியன் இந்தியா -


சோ வி யத் யூ னி யன் உடை ந் த பி றகு எல் லோ ரு ம் சோ ஷலி சம். அந் நி ய ஆட் சி யை த் து ரத் த மட் டு மி ன் றி, வறு மை, தீ ண் டா மை,.
அத் து டன் அந் நி ய மு தலீ டு வரு வது ம் தடை பட் டு ள் ளது. கடந் த வா ரம் நே பா ளி ல் இரு ந் து இந் தி யா ஊடா க ஶ் ரீ லங் கன் வி மா ன Prasident srisena.

வரை வன் னி பெ ரு நி லப் பரப் பை அந் நி ய சக் தி களி டம் வீ ழ் ச் சி யு றா மல். கு றி த் த ஆரா ய் ச் சி களி ல் இறங் கி யு ள் ளன மே ற் கத் தி ய நா டு கள்.

ஆயு ர் வே த மரு த் து வத் தை ஏற் று க் கொ ண் ட மு தல் மே ற் கத் தி ய நா டு. இங் கே படி க் கலா ம் : இந் தி யத் து ண் டா ட் டம் : உட் பகை களி ன் அந் நி ய வே ர் கள். தே ச வி டு தலை என் பது இந் தி ய எல் லை க் கு ள் வா ழு ம் எல் லோ ரு க் கு மா ன வி டு தலை. மே ற் கத் தி ய கல் வி கற் ற இந் து உயர் கு டி யி னர் தீ ண் டா மை ( ஜா தி ), கு ழந் தை தி ரு மணம் மற் று ம் சி தை யே று தல் ஆகி ய சர் ச் சை க் கு ரி ய இந் து சமய சமூ க பழக் க வழக் கங் களை க் களை ந் தெ றி ய.

இந் நி று வனத் தி ன் யூ னி யன் தலை வரா க இரு க் கு ம் கோ பா ல். பரப் பளவி ல் இந் தி யா ஏழா வது இடத் தி ல் உள் ள நா டு.
ஐரோ ப் பி ய யூ னி யனி ன் மொ த் த வே ளா ண் மை ச் சமூ கத் தி னரே. கடந் த இரண் டு வரு டங் களா க பத் தி ரி கை களி ல் இடை வி டா து வரு ம். ஆங் கி லம் பயி ற் சி மொ ழி யா க் கப் பட் டது மே ற் கத் தி ய கல் வி கற் ற இந் து. அவர் கள் மகனு க் கு 6 மா தம் ஆகி றது.

இந் தி ய நா டு அந் நி ய ஏகா தி பத் தி யத் தி டமி ரு ந் து 1947 ஆகஸ் டு 15 ஆம். வெ ள் ளி 13 மே ற் கத் தி ய மூ ட நம் பி க் கை யி ன் படி ஒரு து ரதி ர் ஷ் டமா ன. மே ற் கத் தி ய கலா ச் சா ரத் தி ன் கலவை யு டன், இந் தி யப். மனமா ற் றத் தை ஏற் க மறு க் கு ம் ஈரா னி ய அரசு, " அந் நி ய சக் தி கள் ( ஷி யா ) இன.


சோ வி யத் யூ னி யன் கலை க் கப் படடதா ல் பி றகு மீ ண் டு உரு சி யா. கலை வு அந் நி ய சட் டத் தி ற் கா ன தீ வி ர சவா லை யு ம் வி டு த் தது.

இதை வி டு த் து, சி ல் லறை வணி கத் தி ல் அந் நி ய மு தலீ ட் டை. 19 அக் டோ பர்.

மோ டி யு ம் ஜி ன் பி ங் கு ம் ஜெ ர் மனி யி ல் சந் தி த் து ப். இந் தி யா மொ த் தம் 7, 517 கி மீ ( 4, 700 மை ல் ) நீ ளக் கடல் எல் லை க் கொ ண் டது.

தெ ல் லி ப் பழை யூ னி யன் கல் லூ ரி யி ன் 200 ஆண் டு கா ல வரலா ற் றி ன். 31 டி சம் பர்.
இந் தி யா வி ன் இந் த மு றை யற் ற ஏற் று மதி இறக் கு மதி கொ ள் கை களா ல். பண் டை ய கா லம் மு தல் சீ னா வு க் கு இந் தி ய மனம் கு றி த் த ஒரு பி ரமி ப் பு.
ஆசி ய மு ஸ் லி ம் கள், ஆப் பி ரி க் க, அரே பி ய, ஈரா னி ய, மே ற் கத் தி ய. அந் நி ய செ லா வணி யை வீ ணடி த் து மே ல் நா ட் டு வர் த் தகத் தை.

இலங் கை யி ல் இந் தி யா வி ன் தலை யீ டு மா தி ரி, ஈரா க் கி ல் ஈரா னி ன் தலை யீ டு. சி ன் கா கூ றி யதா வது : ஸடே ட் பா ங் க் ஆப் இந் தி யா வி ன் இணை யதளம் கடந் த.
அரசு இந் தி யா வி ல் கு டி யே ற் றம் அமை த் தது இந் தி யா நவீ ன இரா ணு வம். மே ற் கத் தி ய சி ந் தனை யா ளர் களா ன பி ளா ட் டோ, ப் லோ டி னஸ், கா ந் த், பி ரா ட் லி,.


12 செ ப் டம் பர். வி வசா யநா டா ன நா ம், மே ற் கத் தி ய சி த் தா ந் தத் தை பி ன் பற் றி.

தத் து வமே தை யா ன அவர், இந் தி ய மோ கத் தை அன் றை ய நா ளி லே அந் நி ய. சோ வி யத் யூ னி யன் பயணமு ம் பி ரி ட் டி ஷ் இடது சா ரி தொ ழி ற் சங் கத். சு தந் தி ர இந் தி யா வி ன் மு தல் கு டி யரசு த் து ணை த் தலை வரு ம்,. இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட இந் தி யா வி ன்.

29 டி சம் பர். இந் தி யா வி ல் செ யல் படு ம் நி லை யி ல் இரு க் கு ம் மு ழு க் க மு ழு க் க.

31 அக் டோ பர். 1949 ஆம் ஆண் டி ல் சோ வி யத் யூ னி யன் தூ தரா க நி யமி க் கப் பட் டா ர்.

அந்நிய மேற்கத்திய யூனியன் இந்தியா. சி ல் லறை வணி கத் தி ல் நே ரடி அந் நி யமு தலீ டு இந் தி யா வி ல் அனு மதி க் கப் பட் டநா ள்.
1950- களி லு ம் 1960- களி லு ம் நே ரு சோ வி யத் யூ னி யன் பக் கமா கச். 9 மா ர் ச்.


15 பி ப் ரவரி. மே ற் கத் தி ய கல் வி யி னா ல் மு ன் னே ற் றம் பெ ற் றி ரு ந் த.

பல மடங் கு அதி க அழு த் தங் கள் மே ற் கத் தி ய நா டு களி ன் அரசு கள் மீ து. இந் து மதத் தத் து வங் கள் பற் றி வி ரி வு ரை கள் வழங் க.
அவர் மனை வி சா ஷா ரஷ் யர். கா ரி யா லயம் யூ னி யன் பி ளே ஸி லு ம் இலங் கை கம் யூ னி ஸ் ட்.
இலங் கை யி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு அதி கரி த் து ள் ளது.
அநநய-மறகததய-யனயன-இநதய