கிரீன்பேக் அந்நிய செலாவணி விக்கி -

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

கிரீன்பேக் அந்நிய செலாவணி விக்கி. 10 செ ப் டம் பர்.


அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம், 1999. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

அந் நி ய. இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன்.

உலகத் தி ன் பல பகு தி களி ல் இரு க் கு ம் வங் கி கள் அந் நி ய செ லா வணி சே வை கள் வழங் கு கி ன் றன. 4 டி சம் பர்.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

கரனபக-அநநய-சலவண-வகக