வர்த்தக அமைப்பு srl -


8 மா ர் ச். These joint commissions provide a mechanism for inter- governmental.

இலங் கை யி ல் தமி ழா ் கள் நி ம் மதி யா க வா ழவே ண் டு ம் என் றா ல் வி டு தலை ப் பு லி கள் அமை ப் பு மீ ண் டு ம் உரு வா க வே ண் டு ம். லண் டனி ல் நடை பெ றவு ள் ள பொ து நலவா ய வர் த் தக அமை ப் பி ல் கலந் து க் கொ ள் வதற் கா க இந் த வி ஜயத் தி னை மே ற் கொ ள் ளவு ள் ளமை.

1 நா ளு க் கு மு ன் னர். 10 ஏப் ரல்.
சா தி அமை ப் பு : இலங் கை சமூ க கட் டமை ப் பி ன் அடி த் தளமா கப் பி றப் பை. This post is also available in: English, Sinhala.
மத் தி ய வங் கி அமை ப் பை நீ ண் டகா லம் பயன் படு த் தி வந் த ஜெ ர் மனி யி ல் இரு ந் து வா ர் பர் க். இலங் கை உலக வர் த் தக அமை ப் பு நி று வப் பட் ட 1995 ஆம் ஆண் டி ல்.

அவரி ன். நி லவி யல் தகவல் கள் அமை ப் பு மற் று ம் தொ லை பு லனு ணர் வு தொ டர் பா ன டி ப் ளோ மா /.


இந் தி ய இசை, தி ரை ப் படங் கள், நா டகங் கள், ஊடகங் கள், வர் த் தக மு றை கள்,. 2 பா கி ஸ் தா ன் - இலங் கை சு தந் தி ர வர் த் தக உடன் படி க் கை ( PSFTA).

வர்த்தக அமைப்பு srl. வர் த் தக தி ணை க் களமா னது இலங் கை க் கு மு க் கி யத் து வம் மி கு ந் த 25 நா டு களி ல் 30 பி ரதி நி தி களி னை க் கொ ண் டு ள் ளது.


20 ஜூ ன். அடு த் தத் தலை மு றை வர் த் தகம்.

உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். அவர் கள் அத் தகை ய.

21st March in Courses. The DoC also functions as the focal point in Sri Lanka for joint commissions on trade and economic co- operation which have been established under trade agreements.

இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள். 2 ஜனவரி.

" உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வி தி களு க் கு உட் பட் டு, அமெ ரி க் கா வி தி த் து ள் ள வரி களு க் கு சரி வி கி த அளவி லா ன வரி யை யே ஐரோ ப் பி ய.

வரததக-அமபப-SRL