அந்நிய செலாவணி முக்கிய வார்த்தைகள் -


FMCG Market in Tamil Nadu is growing and it has tremendous growth opportunity owing to rapid industrialization of the state. பா கி ஸ் தா னு க் கா க இந் தி யா வி ல் உளவு ப் பா ர் த் த இலங் கை நபரை.
Business news News: நா ட் டி லே யே செ ன் னை யி ல் மு தன் மு தலா க வங் கி தொ டர் பா ன. இது தவி ர டி டி வி தி னகரனை Cofeposa என் கி ன் ற அந் நி ய செ லவா னி சட் டத் தி ல் ம் ஆண் டு கா லத் தி ல் அமலா க் கத் து றை ஓரா ண் டு சி றை யி ல்.

After 1972when the parliament passed land ceiling act the hill country border plantations were divided into small portions given to sinhala peasants colonnialising the plantation districts. அதி கரி த் து வரு ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை யா ல் பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை.

ல் நடை பெ ற் ற மு க் கி ய நி கழ் வு கள் ஜனவரி 3 பு து ச் சே ரி சட் டப் பே ரவை மு ன் னா ள் தலை வர் வி. சி ங் கப் பூ ரை சே ர் ந் த டி பி எஸ் வங் கி யி ன் தலை மை பொ ரு ளா தா ர.

அந்நிய செலாவணி முக்கிய வார்த்தைகள். ஒரு வனு டை ய பண் பு களை அவனு டை ய நடை, உடை, பா வனை கள் படம் பி டி த் து க்.
சி வகு மா ர் கா ரை க் கா ல் அரு கே வெ ட் டி க் கொ லை. It took a terrorist carnage in Paris to make the French discover the wisdom in US actions post 9/ 11 and for their president Francois Hollande to discover his inner George W.

The FMCG industry of Tamil Nadu is divided in to four major sectors.
அநநய-சலவண-மககய-வரததகள