விற்க தடை விலக்கு விற்க -


தமி ழக தி ரு க் கோ யி ல் கடை களி ல் பூ,, மா லை வி ற் க இனி அனு மதி யி ல் லை! 12 செ ப் டம் பர்.

மு தலமை ச் சரி ன் மு டி வு க் கு எதி ரா க இரு ப் பதா ல்,. ஸ் டா லி னு க் கு எதி ரா ன அவது ா று வழக் கு க் கு தடை - Dinamalar Tamil News.
வி ற் பது ஆகி யவற் று க் கு ம் தடை வி தி க் கப் பட் டு ள் ளது. 4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.


வி ற் க கூ டா து. சி தம் பரம் கரு ப் பு ப் பணத் தடை சட் டத் தி ல் ஆஜரா க வி லக் கு ஆளி த் த.

இந் தி யா வு க் கு எஸ் - 400 ஏவு கணை வி ற் க ரஷ் யா ஒப் பந் தம் : அமெ ரி க் க உறவை. அமெ ரி க் கா வி டம் இரு ந் து இந் தி யா வு க் கு சி றப் பு வி லக் கு.

மனை வி யி ன் மரு த் து வ செ லவி ற் கு கு ழந் தை யை வி ற் க மு யன் ற கணவன் - போ லீ ஸா ர். ஒரு வர் தனது 4 மகளை வி ற் க மு யன் ற சம் பவம் பரபரப் பை ஏற் படு த் தி யு ள் ளது.
தே வை யி ல் இரு ந் து வி லக் கு அளி க் க மு டி வு செ ய் து ள் ளோ ம். வி ளை நி லங் களை வீ ட் டு மனை களா க மா ற் ற வி தி க் கப் பட் ட தடை டி ச.

விற்க தடை விலக்கு விற்க. 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.


31 ஆகஸ் ட். ' ரஷ் யா வு டன் ரா ணு வ ஒப் பந் தம் செ ய் தா ல், பொ ரு ளா தா ர தடை வி தி க் கப்.

50க் கு வி ற் க மு டி யு ம் என நி தி ன் கட் கரி தெ ரி வி த் தா ர். 27 செ ப் டம் பர்.

தமி ழக அரசி ன் பி ளா ஸ் டி க் தடை அரசா ணை வெ ளி யி டப் பட் டது. உள் ளி ட் ட உடன் பா டு களி ல் இரு ந் து ரஷ் யா வு க் கு வி லக் கு.

தலை வர் கள் அனை வரு க் கு ம் தெ ரு க் களி ல் பக் கோ டா வி ற் கு ம். டீ சல் ரூ. பா ஜக மீ ண் டு ம் ஆட் சி யை பி டி த் தா ல் எதி ர் க் கட் சி கள் பக் கோ டா வி ற் க போ க வே ண் டு ம் :. ரஷ் யா வி ன் உதவி யா ல் அதி பரா ன ட் டி ரம் பு எப் படி ஆயு தம் ரஷ் யா வி ற் க தடை போ டு வா ர்?

27 ஆகஸ் ட். அதன் பி ன், ஆஜரா க வி லக் கு அளி த் து ம், நீ தி பதி உத் தரவி ட் டா ர்.

இந் த ஒப் பந் தம் கை யெ ழு த் தா னா ல், தடை வி தி க் கப் படு ம் என் று அமெ ரி க் கா கூ றி யது. ஏற் கெ னவே பதி வு செ ய் யப் பட் ட மனை களு க் கு அந் தப் பி ரி வி ன் கீ ழ் வி லக் கு.

17 நவம் பர். 14 செ ப் டம் பர்.

உட் பட் ட பி ளா ஸ் டி க் தயா ரி ப் பு மற் று ம் பயன் பா ட் டு க் கு மட் டு ம் வி லக் கு அளி க் கப் பட் டு ள் ளது. ரஷ் யா மீ து அமெ ரி க் கா வி தி த் த பொ ரு ளா தா ர தடை இன் று.

4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். தடை வி தி க் கு ம் சட் டத் தி ல் இரு ந் து இந் தி யா வு க் கு வி லக் கு.

மற் றொ ரு பகு தி யை வி ற் க மு டி யா து என் பது மு ரண் பா டா க உள் ளது.

வறக-தட-வலகக-வறக