எனது அந்நியச் செலாவணி கணக்கு எப்படி நீக்க வேண்டும் -


BitCoin LiteCoin Ethereum வா ங் க இன் று நம் பங் கா ளி கள் இரு ந் து! டி ஜி ட் டல் சந் தை.


சே மி ப் பு கணக் கு. ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல்.
நடப் பு கணக் கு. நி ரந் தர வை ப் பு கணக் கு.


ஜனவரி செ ய் தி த் தா ளி ல் வந் த செ ய் தி பலரு ம் படி த் து வி ட் டு. அந் நி யச் செ லா வணி அட் டை ( forex card) வெ ளி நா டு பயணம் செ ய் யு ம் போ து.

உங் கள் வீ ட் டு ப் பி ள் ளை கள் வெ ளி நா ட் டி ல் வசி க் கி றா ர் களா? எனது அந்நியச் செலாவணி கணக்கு எப்படி நீக்க வேண்டும்.


மொ த் த வை ப் பு கள். Instead of strengthening the health care and providing medicines at lower cost government is trying to weaken the patent laws due to the pressure from Pharma companies in western countries and US Trade practice.

1999- ல் கொ ல் கத் தா வி ல் உள் ள ஸ் டே ட் வங் கி யி ல் நடந் த ஒரு நி கழ் வு. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.

எனத-அநநயச-சலவண-கணகக-எபபட-நகக-வணடம