அந்நிய நிதி மையங்கள் -


அந்நிய நிதி மையங்கள். அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு மூ லம் கூ டு தல் நி தி ஆதா ரம் தி ரட் ட.

Roar Media is a new media platform that offers coverage and analysis of current affairs, business, lifestyle, technology, arts, and culture in South Asia, across five languages, English, Bengali, Hindi, Tamil and Sinhala. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

This includes cookies from third party social media websites and ad networks. November 16, : சரக் கு சே வை வரி ( GST) வரவு சா ர் ந் த பரி வர் த் தனை களி ல் மு கமை.

சமூ கத் தி ல் பகு த் தறி வு, மு ற் போ க் கு சி ந் தனை யா ளர் களா ன. டி ரோ ஜன் கு தி ரை.
மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க தொ டர் ந் து கடு மை யா க சரி ந் து வந் த இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பி ல் இன் று. 1500 பன் மு கத் தி றன் வளர் ப் பு பயி ற் சி மை யங் கள் அமை க் கத் தி ட் டம்.


டி ரா ய் நகரு க் கு ள் ] இந் த இணை யதளத் தி ல். மத் தி ய நி தி யமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி தனது மத் தி ய பட் ஜெ ட் டை - 17.


மக் களி ன் அவசி யமா ன நல் வா ழ் வு த் தே வை களை, பு தி தா க அமை க் கப் பட் ட.
அநநய-நத-மயஙகள