எளிதாக அந்நிய செலாவணி ils usd -

எளிதாக அந்நிய செலாவணி ils usd. Find information for Israeli Shekel Futures Quotes provided by CME Group. எனி னு ம் சந் தை அபா யங் கள் கா ரணமா க அந் நி ய செ லா வணி ச் சந் தை யி ல் வர் த் தகம் செ ய் வது அவ் வளவு எளி தா ன கா ரி யமி ல் லை. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை உலகி லே யே மி கவு ம் பெ ரி ய மற் று ம் மி கவு ம்.

Currency quotes and news from Reuters. Com for ILS/ USD.

Convert USD to ILS with the TransferWise Currency Converter. Current exchange rate US DOLLAR ( USD) to ISRAELI SHEKEL ( ILS) including currency converter, buying & selling rate and historical conversion chart.

45% ] · நி ஃப் டி. இதோ இந் த.
389 · செ ன் செ க் ஸ். Here you will find information on a cross between the dollar and the Israeli Shekel.
31 டி சம் பர்.
எளதக-அநநய-சலவண-ILS-USD