தரகர் தேர்வு விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் - தரகர

In; எங் களை பற் றி ; மு கவர் கள் ; வே லை வா ய் ப் பு கள். சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக.

மை சூ ரி ல் என் மனை வி மற் று ம் கு ழந் தை கள் வசி க் கி றா ர் கள், நா ன். தரகர் தேர்வு விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
நா ன் ஒரு தரகர் பரி ந் து ரை ப் பதி ல் இரு ந் தது என் றா ல் அதை செ ய் ய.

தரகர-தரவ-வரபபதத-தரநதடககவம