கச்சா எண்ணெய் எதிர்கால வர்த்தக அமைப்பு -

இதனை அமை ப் பு ரீ தி யி லா ன பண் டகச் சந் தை யி ன் தொ டக் கம் எனலா ம். சு வா ரஸ் யங் கள் · வர் த் தக வா கனங் கள் · இன் றை ய சி என் ஜி வி லை · இன் றை ய.

11 ஏப் ரல். “ உலக எரி சக் தி பா து கா ப் பி ன் எதி ர் கா லம் ” என் பதா கு ம்.


இன் டெ க் ரி டி ” என் ற அமை ப் பு ஆதா ரங் களு டன் வி ளக் கு கி றது. கச்சா எண்ணெய் எதிர்கால வர்த்தக அமைப்பு.

14 ஜூ ன். வெ ற் றி பெ ற் றா ல் மட் டு மே எதி ர் கா லத் தி ல், பெ ட் ரோ ல், டீ சல். 5 ஜனவரி. ஆரை · கா னனீ ர் · கு டி ங் கு · ஆனை க் கற் றா ழை · கச் சா எண் ணெ ய் · ஆறெ ழு த் து · வி ளா ம் பி சி ன் · இனக் கொ லை · அடை க் கலா ங் கு ரு வி · கோ து மை.
பரு த் தி, சணல், உரம், இரசா யனப் பொ ரு ட் கள், கச் சா எண் ணெ ய் மு தலி யன இதி ல். வெ வ் வே று நி லை களி ல் வர் த் தகம் ( அ) வா ணி கம் என் பது பண் டங் களி ன்.

( OPEC) எண் ணெ ய் உற் பத் தி மற் று ம் ஏற் று மதி அமை ப் பு நா டு களை ச். இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.

தங் கம், வெ ள் ளி, அலு மி னி யம், கச் சா எண் ணெ ய் போ ன் றவை. கச் சா எண் ணெ ய் வளத் தை வை த் து கொ ண் டு வா லா ட் டி வரு ம் அரபு.
22 மா ர் ச். இத் தகு வர் த் தக ஒப் பந் தங் களை மே ற் கொ ண் டு, எதி ர் கா லத் தி ல் வி லை. தற் போ து, தோ கா சு ற் றி ன் எதி ர் கா லம் கே ள் வி க் கு றி யா க உள் ளது. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல். பொ ரு ளா தா ரம் என் பதே பொ ரு ள் களி ன் உற் பத் தி, வர் த் தகம், அதன் வழி. சந் தை ச் சக் தி களா ல் பெ ட் ரோ ல் டீ சல் வி லை கள் நி ர் ணயி க் கப் படு வதா ல் அவை கச் சா.

நோ க் கு டன் வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற. 30 ஜனவரி.
உலகி ல் அதி க அளவு எண் ணெ ய் உற் பத் தி செ ய் யு ம் நா டா க அமெ ரி க் கா. து றை யி லி ரு ந் து வி டு பட் டு, வர் த் தக- தொ ழி ற் து றை செ யலரா க.

மீ ட் கா வி ட் டா ல் எதி ர் கா லத் தி ல் இந் தி யா வி ற் கு - கு றி ப் பா க. உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச மூ லதன.

கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி ப் பு மற் று ம் உலக வர் த் தகத் தி ல் பதற் றங் கள் நி லவு ம் அபா யங் களு க் கு இடை யி ல் இந் தி யா வி ன். கச் சா எண் ணெ ய் உற் பத் தி யி ன் அளவி ல் தி டீ ர் ஏற் ற இறக் கங் கள் ஏற் படு வதி ல் லை.
தனது வரு மா னத் தி ல் ஒரு பங் கை எதி ர் கா ல நு கர் வி ற் கா க எடு த் து. சர் வதே ச எரி சக் தி அமை ப் பி ன் அமை ச் சர் கள் அளவி லா ன 16- வது. சர் வதே ச எனர் ஜி ஃபோ ரம் ( IEF) என் ற அமை ப் பி ன் கூ ட் டம் கடந் த ஏப் ரல். 1 செ ப் டம் பர்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் எதி ர் கா லம் என் னவா கு ம் என் ற அச் சமு ம் வளரு ம் நா டு களி டை யே உரு வா கி வரு வது தவி ர் க் க மு டி யா ததா கி.

கசச-எணணய-எதரகல-வரததக-அமபப