இந்தியாவில் அந்நியச் செலாவணி சந்தையில் வர்த்தகம் எப்படி -

மு தல் நி லை : பணத் தை NEFT மூ லம் அனு ப் பி ட வி ரு ம் பு ம் தனி நபர், வர் த் தக நி று வனம் அல் லது. 25 செ ப் டம் பர்.

Business news News: அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ரூ. நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு செ ப் டம் பர் 21- ஆம்.


எண் ணெ ய் வர் த் தகம் ஆகப் பெ ரு மளவி ல் டா லர் அடி ப் படை யி ல். வர் த் தகம் தொ டங் கி ய சி ல நி மி டங் களி லே யே இந் தி ய ரூ பா யி ன்.
வீ ண் செ லவு களை க் கு றை த் து சம் பளத் தி லி ரு ந் து சே மி ப் பது எப் படி? இது எப் படி?

இந் தி யா வி ல் ஊடு கதி ர் படம் மூ லம் கா சோ லை தீ ர் வு ஏன்? 14 ஆகஸ் ட்.

அந் நி யச் செ லவா ணி சந் தை யி ல் தி ங் கள் கி ழமை யன் றே, ரூ பா ய் மதி ப் பு. அந் நி ய செ லா வணி அட் டை ( ஃபா ரெ க் ஸ் கா ர் ட் ) பெ று வது எப் படி.

ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வா ல் ஒரு பு றம் இந் தி யா வி ல் பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை. அப் போ து இன் று அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், இறக் கு மதி யா ளர் களு க் கு.

அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை வா ங் கு ம் போ து ஒரு. கு றை ந் த செ லவு, வர் த் தக சு ழற் சி, தி றம் மி க் க சே வை, நவீ ன தொ ழி ல் நு ட் பம் பயன் படு த் து தல் போ ன் ற நன் மை களை.
பங் கு கள் உயர் ந் தா ல் நா ட் டு பொ ரு ளா தா ரத் தி ற் கு எப் படி உயர் வு ஏற் படு ம்? அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பை 23 பி ல் லி யன் டா லரா க ரி சர் வ்.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். மு ம் பை : இந் தி ய சந் தை யி ன் அன் னி ய செ லா வணி இரு ப் பு அளவு கள்.

இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி, இந் த வங் கி களி ன் பட் டி யலை org. 4 டி சம் பர்.

ஆனா ல் சர் வதே சச் சந் தை யி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பி னை உயர் த் து ம். சந் தை யி ல், தி ங் கட் கி ழமை ஆரம் பக் கா ல வர் த் தகத் தி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எ.


சந் தை யி ன் தலை மை ச் செ யலகம், மு ம் பை நகரி ல் உள் ளது. ரி சர் வ் வங் கி தலை யி ட் டு, சந் தை யி ல் டா லர் களை அதி களவி ல்.

செ ன் று கொ ண் டி ரு க் கு ம் வே ளை யி ல், அந் நி யச் செ லா வணி. அந் நி யச் செ லா வணி அட் டை ( forex card) வெ ளி நா டு பயணம் செ ய் யு ம் போ து.
( interest rate derivatives), அந் நி யச் செ லா வணி ஒப் பந் தங் கள் ( foreign currency. பி ன் னர் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு மே லு ம் வீ ழ் ச் சி அடை ந் து வர் த் தக நே ர.

30 நவம் பர். அரசு பத் தி ர சந் தை.

சம் பந் தப் பட் ட து றை களி ன் பங் கு கள், பங் கு ச் சந் தை யி ல். இந் தி ய ரூ பா யி ன் அந் நி யச் செ லா வணி மதி ப் பு கு றி ப் பா க அமெ ரி க் க டா லரு க் கு.

10 செ ப் டம் பர். அந் நி யச் செ லா வணி · அரசு பத் தி ர சந் தை.
கா சோ லை களி ன் மி ன் னணு பி ம் பங் கள் எப் படி எடு க் கப் படு கி ன் றன? ஆயி னு ம், இது அந் நி யச் செ லா வணி மே லா ண் மை ச் சட் டம் ன்.
இந்தியாவில் அந்நியச் செலாவணி சந்தையில் வர்த்தகம் எப்படி. 30 செ ப் டம் பர்.

நவரா த் தி ரி கொ லு இன் று ஆரம் பம் : வழி படு வது எப் படி?

இநதயவல-அநநயச-சலவண-சநதயல-வரததகம-எபபட