சிங்கப்பூர் அமைப்புகள் -

சி ங் கப் பூ ரி ல் 48 மணி நே ரம் செ லவழி ப் பது அந் நா ட் டி ல் உள் ள. சி ங் கப் பூ ர் ஆர் ய சமா ஜம் ; து ர் கா தே வி அம் மா சங் கம் ; கீ தா சங் கம் ; தமி ழ் இந் து பக் தர் கள் சங் கம் ; ரா மகி ரு ஷ் ண சங் கீ த.

Sg- வலை யமை ப் பு வழங் கு நர் கள். இந் து சமய அமை ப் பு கள்.

சி ங் கப் பூ ரி ல் தமி ழ் மொ ழி யை வா ழு ம் மொ ழி யா கவு ம் பயன் பா ட் டு. செ ய் தி, தமி ழ், Seithi, உலகம், சி னி மா, சி ங் கப் பூ ர், தொ ழி ல் நு ட் பம், இந் தி யா, அரசி யல், ரஜி னி, கமல், தி ரை ப் படம், மோ டி, ஜெ யலலி தா, கரு ணா நி தி.

மரத் தை ப் போ ன் ற உயரமா ன அமை ப் பு கள் ஆகி யவை இங் கு உள் ளன. இந் த வி ழா வி ல் பல் வே று அமை ப் பு கள் மற் று ம் சி ங் கப் பூ ர்.

சிங்கப்பூர் அமைப்புகள். 23 ஏப் ரல்.

சி ங் கப் பூ ரி ல் அந் நா ட் டு அரசு சா ர் பி ல் தமி ழ் மொ ழி வி ழா ஒரு மா த. தங் கள் உறவை வலு ப் படு த் தவு ம் இந் த அமை ப் பு தொ டங் கப் பட் டது.

சி ங் கப் பூ ர் தமி ழ் எழு த் தா ளர் சங் கம். ஆதரி க் கவு ம் தமி ழ் ச் சமூ க அமை ப் பு களி ன் ஆதரவு டன் நி கழ் ச் சி களை.

சி ங் கப் பூ ர் ஆள் களப் பதி வு களை ஏற் கப் பட் ட பதி வகங் களி னூ டா க மே ற் கொ ள் ள. 16 ஏப் ரல்.

Sg- வணி க அமை ப் பு கள். 19 ஜூ ன். சி ங் கப் பூ ர் அல் லது அலு வல் மு றை யா க சி ங் கப் பூ ர் கு டி யரசு ( The Republic of Singapore, சீ னம் : 新加坡共和国, Xīnjīapō Gònghéguó; மலா ய் : Republik Singapura). இணை அமை ப் பு கள்.

சி ங் கப் பூ ரி ல் தமி ழை மே லு ம் வளர் க் கவு ம், தமி ழை. 40 அமை ப் பு களை இணை உறு ப் பி னர் களா க கொ ண் டு ள் ள தமி ழர் பே ரவை, 10, 000க் கு.

18 ஏப் ரல். சி ங் கப் பூ ர் : வளர் தமி ழ் இயக் கத் தி ன் ஆதரவி ல் தமி ழ் அமை ப் பு கள் பல ஒன் றி ணை ந் து சி ங் கப் பூ ரி ல் தமி ழ் மொ ழி வி ழா வை நடத் தி ன.

சஙகபபர-அமபபகள