அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தை தொடங்குங்கள் -

எங் கள் கடை யி ல், Metatrader 4 க் கா ன இந் த தா னி யங் கி அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் ( EA) வா ங் கலா ம். அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தை தொடங்குங்கள்.
ATR அடி ப் படை யி லா ன வர் த் தக அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ மற் று ம் Metatrader XMX. இந் த அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ வு டன் ( நி பு ணர் ஆலோ சகர் ஈ. மு ம் பை சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. நீ ங் கள் எங் கள் கடை யி ல் இந் த அந் நி ய செ லா வணி scalping ரோ போ ( scalper) வா ங் க மு டி யு ம்.

வி ரு ப் பத் தே ர் வா ளர் கள் ru; சி ங் கப் பூ ர் சி றந் த forex நி ச் சயமா க. எங் கள் கடை யி ல் இந் த தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ ( நி பு ணர் ஆலோ சகர் ) வா ங் கலா ம்.

நீ ங் கள் Metatrader சோ தனை எங் கள் கடை யி ல் இந் த அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் பதி வி றக் க மு டி யு ம். நீ ங் கள் இந் த அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ பதி வி றக் க மு டி யு ம் ( ஆலோ சகர் ) Metatrader சோ தனை எங் கள் கடை யி ல்.

Metatrader 4 க் கா ன Keltner சே னல் கு றி யீ டு கள் பல் வே று அடி ப் படை யா க இந் த.

அநநயச-சலவண-வரததகதத-தடஙகஙகள