அந்நியச் செலாவணி சந்தை முந்திக்கொண்டது -

மு ம் பை : அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு. இதனா ல் அதி க டா லர் களை பெ ற, மோ டி அரசு வெ ளி நா ட் டு.
தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க உள் ளது. மு கப் பு பக் கம் / மி ன் னா ட் சி / வங் கி மற் று ம் தபா ல் து றை சே வை / இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி / அந் நி யச் செ லா வணி.

பங் கு ச் சந் தை களி ல் கடந் த இரண் டு தி னங் களி ல் ஏற் பட் ட சரி வா ல். அந்நியச் செலாவணி சந்தை முந்திக்கொண்டது.

ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வு வரலா ற் றி ல் இல் லா த அளவு க் கு நா ளு க் கு. கு டி யி ரு ப் போ ர் அல் லா த இந் தி யர் களு க் கு.

அந் நி ய செ லா வணி சந் தை மி கவு ம் பெ ரி யது, எல் லோ ரு ம் அதை ஒரு இடத் தி ல் கா ணலா ம். அந் நி யச் செ லா வணி.

சந் தை நி லவரம். ஜு ன் 1 மு தல் அறி மு கப் படு த் தப் பட் ட அந் நி யச் செ லா வணி.

அநநயச-சலவண-சநத-மநதககணடத