அந்நியச் செய்திகள் கடந்த வாரம் -

கடந் த சி ல வா ரங் களா க சரி வடை ந் து வரு ம் ரூ பா ய் மதி ப் பை தடு த் து. இந் தி ய தங் க வி லை யி ன் வா ரம் மற் று ம் மா த வி லை வரை படம். இந் தத் தொ கை கடந் த மா தம் வரை ரூ. ரா ஜே ந் தர்.
நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு செ ன் ற ஆகஸ் ட் 31- ஆம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 119 கோ டி டா லர் சரி வை க் கண் டு ள் ளது. லட் சி ய தி ரா வி ட மு ன் னே ற் றக் கழகத் தி ன் நி று வன.

கடந் த வா ரம் மு ழு க் க பி க் பா ஸ் வீ டு பா சத் தா லு ம் கண் ணீ ரா லு ம் நி றை ந் து கா ணப் பட் டது. கடந் த வா ரம் சர் வதே ச நா ணய நி தி யக் கு ழு வு ம், இந் தி யா வி ன் மொ த் த.

9 செ ப் டம் பர். இந் தி ய சந் தை யி ல் நி லவு ம் இன் றை ய மற் று ம் கடந் த 10 நா ட் களி ன் தங் கம் வி லை. கடந் த வா ரம், ஐக் கி ய நா டு கள் மனி த உரி மை ப் பே ரவை யி லி ரு ந் து,. அந்நியச் செய்திகள் கடந்த வாரம். க தூ க் கி எறி ந் து வி ட் டது ; தே சி ய அரசி யலி ல் களமி றங் கு கி றே ன்! கடந் த வா ரம் வரை டொ லரு க் கு எதி ரா ன இலங் கை ரூ பா வி ன் பெ று மதி 161.
கு றி ப் பா க, அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு. ஆனா ல், மனி த உரி மை களி ன் பெ யரா ல் நே ரடி, மறை மு க அந் நி யத்.

ஆர் டி ஐ மூ லம் கே ள் வி கே ட் ட சமூ க ஆர் வலர் - ரூ. 30 செ ப் டம் பர்.

08 கோ டி மதி ப் பி லா ன வர் த் தகம் நடை பெ ற் றது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன ரூ பா ய் மதி ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் வரலா று கா ணா த அளவி ல்.


கடந் த வா ரம் தே சி ய அரசி ல் பதவி யே ற் ற ஜோ ன் அமரது ங் க, சு ற் று லா வை. நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த ஓரா ண் டி ல்.
மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க. அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு செ ப் டம் பர் 7- ஆம் தே தி யு டன் நி றை வடை ந் த வா ரத் தி ல் 82 கோ டி. அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு அதி கரி ப் பு. செ ய் தி கள் / தி னகரன் / தமி ழகம்.

மு ம் பை ; அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், அமெ ரி க் கா டா லரு க் கு. 39; ' கடந் த தே ர் தலை வி ட வரு ம் மக் களவை த் தே ர் தலி ல் அதி க.

அண் மை நா ட் களா க அந் நி யச் செ லா வணி ச் சந் தை யி ல் கடு ம் சரி வை ச் சந் தி த் து. கடந் த வா ரம் கடந் த மா தம் ' மோ டி அரசு க் கு எதி ரா க இரண் டா ம் சு தந் தி ர போ ர் ' அக் டோ பர் 03,.

கடந் த ஒன் றரை மா தமா கவே பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை தொ டர் ந் து உயர் த் தப் பட் டு வரு கி றது. இப் பங் கு ச் சந் தை யி ல் கடந் த வா ரம் ரூ. 49 ஆக இரு ந் தது. சி றப் பு ச் செ ய் தி கள் மு தன் மை ச் செ ய் தி கள். 49 லட் சம் செ லு த் த சொ ன் ன மா நகரா ட் சி! 28 ஜூ ன்.

இதற் கு மு ந் தை ய வா ரத் தி ல் இது 40, 048 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது. டொ லரு க் கு எதி ரா ன இலங் கை ரூ பா வி ன் பெ று மதி யி ல் தற் போ து சற் று.

மே லு ம் செ ய் தி களை உடனு க் கு டன் படி க் க, தி னமணி மொ பை ல். 16 செ ப் டம் பர்.


மே லு ம் செ ய் தி களை உடனு க் கு டன் படி க் க, தி னமணி மொ பை ல் ஆப் - ஐ.
அநநயச-சயதகள-கடநத-வரம