எப்போது அந்நியச் செலாவணி சந்தை நெருக்கமாகிறது -

அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் எங் கள் சி றப் பு வர் த் தக ரோ போ களு டன் நி தி சு தந் தி ரம் மற் று ம் இலா ப ஸ் தி ரத் தன் மை யை நீ ங் கள் பெ ற் றி ரு க் க மு டி யு ம். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் அதி மு க அம் மா கட் சி து ணை பொ து ச்.

Date: 17/ 06/ மி ன் அணு நி தி மா ற் றம் ( Eletronic Fund Transfer System) மி ன் அணு நி தி மா ற் றம் ( Electronic Fund Transfer System). தே சி ய.

எப்போது அந்நியச் செலாவணி சந்தை நெருக்கமாகிறது. Date: 01/ 01/ வங் கி க் கு றை தீ ர் ப் பா ளர் தி ட் டம் ( Banking Ombudsman Scheme) வங் கி க்.

கடந் த மூ ன் று மா தங் களி ல் 20 பி ல் லி யன் டா லர் அதா வது, இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பி ல் சு மா ர் 1, 37, 000 கோ டி அளவி ற் கு நமது அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு கு றை ந் து ள் ளது. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.
தே சி ய மி ன் னணு பணப் பரி வர் த் தனை மு றை என் றா ல் என் ன? ஒரு மத் தி ய வங் கி யா னது உண் மை யா ன தனி த் த பணவி யல் கொ ள் கை யை எப் போ து நி லை யற் ற மா ற் று வி கி தம் உள் ளதோ அப் போ தே இயக் க இயலு ம்.

கு றை யு ம் அந் நி யச் செ லா வணி சரி யு ம் ரூ பா ய் கா ரணம் என் ன.
எபபத-அநநயச-சலவண-சநத-நரககமகறத