வெள்ளி விலை நேரடி அந்நிய செலாவணி -

11 days ago · செ ன் னை : தங் கம், வெ ள் ளி சந் தை யி ல் இன் று ம் ( செ ப். டா லரு க் கு.
808 ரூ பா வா க உயர் ந் து ள் ளது. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.


நா ட் டி ன் பணவீ க் க உயர் வி ற் கு மு க் கி ய ஆதா ரமா க கரு தப் படு ம். ஸ் டா ர் ட் அப் & sme.
, 28) வி லை கு றை ந் து. மோ டி தலை மை யி லா ன அரசு கடந் த 20 ஆம் தே தி 100 சதவீ தம் தி றந் த.

ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது. பர் சனல் பை னா ன் ஸ். இதனை டொ லர் ஒன் றி ன் கொ ள் மு தல் வி லை 157. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய. வெள்ளி விலை நேரடி அந்நிய செலாவணி.

வகு ப் பு கள். இலங் கை க் கு அந் நி ய செ லா வணி கி டை ப் பது கு றை ந் து ள் ளதே இதற் கு கா ரணம்.

வளள-வல-நரட-அநநய-சலவண