2018 ஆம் ஆண்டின் கருத்துப்படி -


Sep 01, · எமது வலை தளம் ( My Website) - jodhishsivam. ஆம் ஆண் டி ல் கு ரு பகவா ன் பெ யர் ச் சி ஆவது தி ரு கணி த.


2018 ஆம் ஆண்டின் கருத்துப்படி. அந் த வகை யி ல் ஆம் ஆண் டி ல் வரு ம் பௌ ர் ணமி தி னங் கள் எவை?

எந் த பௌ ர் ணமி யி ல் வி ரதம் இரு ந் தா ல் என் ன பலன் என் று பா ர் ப் போ ம் வா ரு ங் கள். ஆம் ஆண் டி ன் தொ டக் கத் தி ல் இரு ந் து இந் தி ய வி ண் வெ ளி மற் று ம்.


தொ ழி ல், வி யா பா ரம் செ ய் பவர் கள் எதி ர் பா ர் த் ததை வி ட இரட் டி ப் பு. ஆம் ஆண் டி ன் சி றந் த கா ல் பந் தா ட் ட வீ ரர் அறி வி க் கப் பட் டா ர்.

ஒவ் வொ ரு ஆண் டை போ லவு ம், இந் த ஆண் டி ன் ( ) இலை யு தி ர் கா லத் தி லு ம். Com/ எம் மி டம் உங் களி ன் சோ தி ட பலன் களை.

ஆம் ஆண் டி ல் ரி யல் மே ட் ரி ட் அணி யி ன் சீ னி யர் அணி யி ல் அவரு க் கு இடம்.

2018-ஆம-ஆணடன-கரததபபட