அடிப்படை வர்த்தக மூலோபாயம் -

சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.

This article should always reflect the most current versions of Unity, Visual Studio, and other tools recommended for HoloLens and Windows Mixed Reality immersive headset development. Watch video · Start here to prepare for mixed reality development.

A அந் நி ய செ லா வணி. , அண் டு எப்.


Lk | 24X7 Leading Tamil News website in Sri Lanka delivers Local, Political, World, Sports, Technology, Health and Cinema. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை நா ணய ஜோ டி கள் ; Instaforex வர் த் தகர் உள் நு ழை வு. Jul 26, · வர் த் தக உத் தி கள் அடி ப் படை அல் லது தொ ழி ல் நு ட் ப பகு ப் பா ய் வு அடி ப் படை யி லா னவை, அல் லது அவை இரண் டை யு ம் ஈடு படு த் து கி ன் றன. அடிப்படை வர்த்தக மூலோபாயம்.
பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?


அடி ப் படை கட் டமை ப் பு து றை யை ச் சே ர் ந் த, ஐ.
அடபபட-வரததக-மலபயம