எப்படி ஒரு fx வர்த்தகர் இருக்க வேண்டும் -


Fx தரவி ன். உயர் நி கழ் தகவு வர் த் தக: ஒரு வெ ற் றி கரமா ன வணி கர் ஆக படி கள்.

எப்படி ஒரு fx வர்த்தகர் இருக்க வேண்டும். ஓட் டம் படி க் க மற் று ம் பதி வு செ ய் யு ம் நே ா க் கி ல், கணக் கு உண் மை யா ன கணக் கு டெ மே ா ஒன் றா க இரு க் க வே ண் டு ம் மற் று ம் எந் த பே ா னஸ் ஏற் க.

நா ம் செ ன் ற பதி வி ல் மு க் கி யமா ன நா ணயங் கள் பற் றி பா ர் த் தோ ம். எப் படி ஒரு இட வி ரு ப் பம் வர் த் தக வை க் க.


அந் நி ய செ லா வணி வே லை ஒரு வா ழ் நா ள் வே லை. ஒரு வர் த் தகர் அந் நி ய.

எப் படி நா ணய வர் த் தகர் இரு க் க வே ண் டு ம் ;. சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக. ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல். கி யா இரு க் க மு டி யு ம்.

பக் கம் உங் கள் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக கணக் கி ல் வை ப் பு த் தெ ா கை யா க $ 500 டா லர் இரு க் க வே ண் டு ம். நா ன் ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகர் இரு க் க வே ண் டு ம் " தலை ப் பு பா டல் பொ து வா க வர் த் தக.

எபபட-ஒர-FX-வரததகர-இரகக-வணடம