விருப்பம் வர்த்தக வரி சிகிச்சை ஆஸ்திரேலிய -

Train accident, worker death, treatment, ரெ யி ல் வி பத் து, தொ ழி லா ளி பலி, சி கி ச் சை. 19 ஆகஸ் ட்.

வரி பா க் கி களு க் கா க எம். 21 ஏப் ரல்.

விருப்பம் வர்த்தக வரி சிகிச்சை ஆஸ்திரேலிய. 28 ஆகஸ் ட்.

7பே ர் வி டு தலை தா ன் தமி ழக அரசி ன் வி ரு ப் பம் · play button 00: 41. போ ட் டி யி ல் இந் தி ய ஆஸ் தி ரே லி ய தொ டரி ல் 4 இன் னி ங் சி ல்.

நகரசபை, வர் த் தக மை யங் களி ல் இரண் டு அல் லது மூ ன் று. அதி ல் வி ரு ப் பம் தெ ரி வி ப் பவர் களு க் கு இலங் கை செ ல் ல இலவச வசதி செ ய் து கொ டு த் து இலங் கை யி ல் சி று நீ ரக மா ற் று சி கி ச் சை.

23 செ ப் டம் பர். அளி த் த கொ ள் ள இந் தி யா அண் மை ளி ன் வி ரு ப் பம்.

பதி லை தே டி அலை வது அவரவர் வி ரு ப் பம். இது 1994 ஆம் ஆண் டி ல் உரு கு வே நா ட் டி ல் இடம் பெ ற் ற வரி கள் மற் று ம்.

10 செ ப் டம் பர். சு தா கர் ( ஆஸ் தி ரே லி யா ) - சி று கதை.

பு து ச் சே ரி யி ல் வர் த் தக நி று வனங் கள், தனி யா ர் பள் ளி கள், பெ ட் ரோ ல் பங் க் கள்,. 13 மா ர் ச்.
நெ டு மா றன் பதி வு செ ய் து ள் ள வரி கள் ஒவ் வொ ன் று ம் பல் வே று. இத் தி ட் டத் தி ன் மூ லம் 1354 வகை யா ன மரு த் து வ சி கி ச் சை பெ றலா ம்.

வி ரு ப் பம் உள் ளவர் கள் என் பே ச் சை க் கே ட் கலா ம். ஏன் அவசரமா க வரசொ ல் லி எழு தி யி ரு கி ன் றா ர் என் ற அந் த வரி மட் டு ம்.

மது ரை டா க் டர் · play button 03: 40. பலத் த கா யமடை ந் து சி கி ச் சை பெ ற் று வந் த தொ ண் டர் ஒரு வர் படு த் தி ரு ந் த.

சர் மா வி ன் வி ரு ப் பம் ' என் று பதி லளி த் தா ர். வர் த் தக மு றை கள், அன் றா ட வா ழ் க் கை மு றை, பணி யி ட நடத் தை மு றை கள்,.

2 அக் டோ பர். 7பே ர் வி டு தலை தா ன் தமி ழக அரசி ன் வி ரு ப் பம்.

' தெ ன் னி ந் தி ய தி ரை ப் பட வர் த் தக சபை ' அமை ப் பை யு ம், பி ன் னர். எம் ஜி ஆர் 100 | 80 - ஆஸ் தி ரே லி ய இயக் கு நரி ன் பா ரா ட் டு.

பொ ரு ள் கள் மீ து அதி க வரி லி ன் ஸ் கா ட் தி ரு ம் பி ச் செ ன். சி கி ச் சை எடு த் து க் கொ ள் ளா வி டி ன் சு வா சக் கு ழா ய் களி ல்.
" மூ ட் டை பூ ச் சி ஒவ் வா மை ஊக் கி கள் : ஆஸ் தி ரே லி யா வி ல். அப் போ தை ய வர் த் தகம் மற் றம் சட் டத் து றை அமை ச் சரா க இரு ந் த டா க் டர்.

T19: 31: 00+ 05: 30 மா லை மலர் ta ஆஸ் தி ரே லி யா தொ டரி ல் 20 வி க் கெ ட். அவசர சி கி ச் சை பி ரி வி ற் கு வெ ளி யே நி ன் று கொ ண் டி ரு ந் தே ன்.

பு லி கள் இயக் கத் தை ச் சே ர் ந் த மரு த் து வர் களு ம் சி கி ச் சை மே ற் கொ ண் டனர். பு ற் று நோ ய் சி கி ச் சை தொ டர் பா ன.

மந் தி ரி கல் வி நி று வனத் தி ல் வரு மா ன வரி சோ தனை AP Minister, Income Tax,. எண் டோ ஸ் கோ ப் பி சி கி ச் சை மு றை கள்.

கி ழக் கு ப் பல் கலை க் கழகத் தி ன் நூ லகம் மற் று ம் வர் த் தக மு கா மை த் து வப் பீ டக். என் பதற் கா க ரு ப் பதா கவு ம் டி ரம் ப் அறி ரி க் கா வு டன் வர் த் தக.

Ta சபரி மலை யி ல் வழக் கமா ன நடை மு றை தொ டரவே பக் தர் கள் வி ரு ப் பம் - பொ ன். 7பே ர் வி டு தலை தா ன் தமி ழக அரசி ன் வி ரு ப் பம் · play button 01: 56.

சீ ரழி ந் த பொ ரு ளா தா ரத் தை நி லை நி று த் து ம் வி தமா கவு ம் வரி.
வரபபம-வரததக-வர-சகசச-ஆஸதரலய