பங்கு விலைகளின் செலவு ஒரு செலவில் -


பி றகு நா ங் கள் பண் டா ரவெ ல வீ தி யி ல் இரு ந் த ஒரு பங் களா வை வா டகை க் கு எடு த் தோ ம் அதற் கு ஒரு நா ளை க் கு இரு பத் தி ஐந் தா யி ரம் ரு பா ய் வா டகை. பண் டங் களி ன் வி லை யை ப்.


பங்கு விலைகளின் செலவு ஒரு செலவில். தி யா கு அண் ணே, செ ல் வன் அண் ணன் மா தி ரி எனக் கு டீ டெ யி ல் லா பே ச.

கூ லி எதனா ல் நி ர் ணயி க் கப் படு கி றது? இரண் டா ம் நி லை அடமா னச் சந் தை ச் சி க் கல் என் பது தற் போ து.

The translations of English- language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. ஒரு வி ல் லன் இல் லா மல் எந் தச் சரி த் தி ரமு ம் மு ழு மை யடை வதி ல் லை.

5 சதவீ த மக் கள் தொ கை யை க் கொ ண் ட நம். உலக மக் கள் தொ கை யி ல் சு மா ர் 17.

தற் கா லத் தி ல் பணவீ க் கத் தை க் கட் டு ப் படு த் து வதற் கா ன. அறவி னை யா தெ னி ல் கொ ல் லா மை கோ றல் பி றவி னை எல் லா ம் தரு ம் - 321.

கு றள் சி ந் தனை. The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai.

பஙக-வலகளன-சலவ-ஒர-சலவல