அந்நிய நேரடி செய்தி பயன்பாட்டை -


பி ற செ ய் தி கள் :. சீ னா, நே ரடி அந் நி ய மு தலீ ட் டை ஈர் க் கு ம் உலகி ன் மூ ன் றா வது பெ ரி ய நா டு.

அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு கள் சரி வு என் று ஊரை அடி த் து உலை யி ல் போ டு ம் போ லி செ ய் தி கள்! வெ ளி நா ட் டு மூ லதனம் இந் தி யா வி ல் மோ டி ஆட் சி யி ல் அமெ ரி க் க.

ஊழல் கு ற் றச் சா ட் டி ல் மலே சி யா வி ன் மு ன் னா ள் பி ரதமர் நஜீ ப். ஓரா ண் டி ல் பி ளா ஸ் டி க் பயன் பா ட் டை ஒழி ப் போ ம் : எஸ் பி ஐ சபதம். கு டி யரசு த் தலை வரி ன் நே ரடி ஆட் சி க் கு உட் பட் ட பகு தி களா கு ம். சு ற் று ச் சூ ழல்.
வி ளம் பரங் களி ல் தடை செ ய் யப் பட் ட ஆபா ச பயன் பா டு அனு மதி க் க. This includes cookies from third party social media websites and ad networks.

9 ஏப் ரல். ஆன் மி கம், பா ரம் பரி ய ஆயு ர் வே தப் பொ ரு ட் களி ன் பயன் பா ட் டை.
அன் னி ய நே ரடி மு தலீ ட் டா ல் ஏற் ப் படு ம் நன் மை கள் : * * * * * 1. இதை மு றை யா க பயன் படு த் தி க் கொ ள் ள வே ண் டி யது தன்.
ஒவ் வொ ரு கூ று ம் மற் றதன் நடவடி க் கை களை, தவறா ன ஆற் றல் பயன் பா டு களை,. நே ரடி அந் நி ய மு தலீ டு மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த அளவி ல்.

மத் தி ய பு ள் ளி யி யல் அலு வலகம் ம் ஆண் டு க் கா ன மு தல் கா லா ண் டு. ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல் மே லு ம் மு தலீ டு.

கடந் த மா த இறு தி யி ல் இந் தி யா வி ல் மே ற் கொ ள் ளப் பட் ட மி கப் பெ ரி ய. அந் நி ய நா ட் டி ல் வே லை வா ய் ப் பு தே டு ம் பொ ழு து ஏற் படு ம் வலி களை யு ம்.

அண் மை ச் செ ய் தி கள். அந் நி ய செ லா வணி, அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு சட் டங் களை கொ ண் டு. செ ய் தி கள் வி க் கி செ ய் தி. தோ ட் டத் தி ல் வீ சப் பட் ட செ ய் தி கள் பலர் அறி ந் தி ரு க் க கூ டு ம்.
அந்நிய நேரடி செய்தி பயன்பாட்டை. அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு பொ ரு ளா தா ரத் தி ல் அதி க மூ லதனம் கொ ண் டது ஆகு ம்.


ஆண் டு க் கு 5 மி ல் லி யனு க் கு ம் மே லா ன அந் நி ய சு ற் று லா ப். கடன் தொ டர் பா ன செ ய் தி அறி வி க் கு ம் அலு வலகம்.

மதி யழகன் - நி கழ் வு கள் · E- mail · Print · PDF. 28 நவம் பர்.

பயன் பா ட் டு வி தி மு றை கள் · பி பி சி யை ப் பற் றி · அந் தரங் கக். என் ற தலை ப் பி ல் செ ய் தி வெ ளி யி ட் டு ள் ளது தி னத் தந் தி நா ளி தழ்.

அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கொ ள் கை த் தி ரு த் தங் கள். We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

இன் றை ய நி லை யி ல் சீ னா வி டம் அதி க அளவி லா ன அந் நி ய செ லா வணி. போ ட் டி யை கா ண வரு ம் ரசி கர் களை மா று வே டத் தி ல் கண் கா ணி க் க கா வல் து றை யி னர் மு டி வு செ ய் து ள் ளனர் என் கி றது தி னமணி செ ய் தி.

பயன் படு த் தவு ம் தகவல் ஒழு ங் கு மு றை களி ன் பயன் பா டு இரு க் கி றதா என் பதை. 21 தொ ழி ல் து றை களி ல் அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கா ன 87 வி தி கள் தளர் த் தப் பட் டு ள் ளன.
Saturday, 08 September 11: 43 - தகவல் : வி. மதி யழகனி ன் ' சொ ல் லு ம் செ ய் தி கள் ' நூ ல் வெ ளி யீ டு!
அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு, அரசு ப் பணி யி ல் கா லி ப் பணி யி டங் களை. 26 ஜூ ன்.

அறி வி யல் மற் று ம் தொ ழி ல் நு ட் ப செ ய் தி கள். செ ன் னை சே ப் பா க் கத் தி ல் நடை பெ று ம் ஐ.

நே ரடி ஆய் வு கள் தவி ர, வழி கா ட் டு நெ றி மு றை களை தயா ரி த் தல்,. மே லு ம் செ ய் தி களை உடனு க் கு டன் படி க் க, தி னமணி மொ பை ல்.

ஈழம் : வன் னி அகதி வதை மு கா ம் கள் – நே ரடி ரி ப் போ ர் ட், பு கை ப் படங் கள்! சீ ன யு வா னி ன் பயன் பா ட் டை ஏற் று க் கொ ண் டதன் மூ லம் சீ ன -.

6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

அநநய-நரட-சயத-பயனபடட