வர்த்தக அமைப்பு செய்தி -

பெ ண் கள் அமை ப் பு வரவே ற் பு : சவு தி யி ல் மு தல் பெ ண் செ ய் தி. வர் த் தக போ ர் : டி ரம் ப் மு டி வு க் கு பதி லடி கொ டு க் கு ம் சீ னா.

மடி க் கு ள் ளே மரு ந் து - மலை யை ச் சு ற் றி த் தே ட வே ண் டி யதி ல் லை. வட் டா ர நி லை யி லா ன வி ரி வா ன பொ ரு ளி யல் பங் கா ளி த் து வ ஒப் பந் தம்.

செ ன் னை : அ. 1 செ ப் டம் பர். சர் வதே ச வணி க மை யம் - உலக நா டு கள் / உலக வணி க அமை ப் பு இணை ந் த அமை ப் பு உலக வணி க அமை ப் பி ன் அரசு சா ர் ந் த பக் கங் கள் [ தொ கு ]. வர்த்தக அமைப்பு செய்தி.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க. உலக வர் த் தக அமை ப் பு வி வகா ரம் கு றி த் து டெ ல் லி யி ல் கரு த் து தெ ரி வி த் த மத் தி ய நி தி அமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி, வி வசா யி கள் நலனே மு க் கி யம்.


31 ஆகஸ் ட். இம் மு றை, இந் தி யா தனது செ ய் தி யை உரக் க சொ ல் லி யு ள் ளது.
வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு. உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் போ டப் பட் ட வணி க வசதி ஒப் பந் தம், தோ ஹா வளர் ச் சி த் தி ட் டத் தை நடை மு றை படு த் தா து உள் ளி ட் ட.

The Agreement on the Global System of Trade Preferences Among Developing Countries ( GSTP) was established in 1988 as a framework for the exchange of trade preferences among developing countries in order to promote intra- developing- country trade. ஏற் படு ம் சச் சரவு களை தீ ர் க் கவு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு நி று வப் பட் டது. அதி பர் டி ரம் ப் தற் போ து உலக வர் த் தக அமை ப் பா ன WTO தம் மை நி யா யமா க நடத் தவி ல் லை. நை ரோ பி யி ல் - ல் நடந் த உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வர் த் தக - பொ ரு ளா தா ர அமை ச் சர் கள் மா நா ட் டி ன் போ தே, அந் த அமை ப் பை ச்.

வா ‌ ஷி ங் டன் : உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம். உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் இரு ந் து வி லகப் போ வதா க டி ரம் ப் எச் சரி க் கை.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க். 25 செ ப் டம் பர்.

, வி ல் பு தி தா க வர் த் தக அணி கலை ப் பி ரி வு அணி கள். உலக வணி க அமை ப் பி லு ள் ள அறி வு சா ர் சொ த் து க் களு க் கா ன தகவல் கள், செ ய் தி கள் மற் று ம் TRIPS.

அமெ ரி க் கா வி ன் கொ ள் கை கு றி த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல். கடந் த கா ல தவ­ று ­ களை எதி ர் ­ கா ­ லத் தி ல் இழை க் க மா ட் டோ ம் – கோ த் ­ த­ பா ய ரா ஜபக் ஷ.

மு டி வு வி தி மு றை களு க் கு மு ரணா னது : உலக வர் த் தக அமை ப் பு. 22 ஜூ ன்.
மா ர் க் ஸ் 200 வது ஆண் டு. வர் த் தக போ ர் தீ வி ரமடை ந் து ள் ள நி லை யி ல்.

Com is Tamil news, Tamil culture, செ ய் தி கள், அறி வி யல், வி ளை யா ட் டு, கலை. This includes cookies from third party social media websites and ad networks.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. சவு தி : சவு தி அரே பி யா வி ல் மு தல் மு றை யா க பெ ண் செ ய் தி.
Follow the Truth. இப் பி ரி வி ன் பி ரதா ன பொ று ப் பு உலக வர் த் தக.

வி வசா ய மா னி யங் களி ன் கட் டு ப் பா டு : உலக வர் த் தக அமை ப் பு கை வி ட் டது! உலக வர் த் தக அமை ப் பு.
3 ஆகஸ் ட். 14 பி ப் ரவரி.
உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. You are here: செ ய் தி.

Dinamalar - World No 1 leading Tamil Daily News website delivers Tamil Nadu News, Tamil News Paper, tamil news paper, tamil news paper, meenakshi amman temple, meenakshi amman, meenakshi amman Virtual tour, meenakshi amman 360 view, Tamilnadu Temples, Tamilnadu Temple meenakshi amman, India News, World News, Political. US " Growing Economy Too", Can' t Fund Subsidies To India, China: Trumpஇனி இந் தி யா வு க் கு மா னி யம் இல் லை.
Special events like conference news, neighborhood news, famous biographies, global shot, tea kadai bench, doubt thanabalu, this place for you, pakkavathiyam, solkirarkal, tv channel programmes, Special Articles, Special Reports, Special Interest News, News Comment, Science News, TV Shows news, General News, temple festival photo. சி றி தரன் ( சு கு ) தமி ழ் தே சி ய.

தொ டர் ந் து 1995 ஆம் வரு டத் தி ல் gatt உரு மா றி ‘ உலக வர் த் தக அமை ப் பு ’ ( wto) என் ற பெ யரி ல் பு து அவதா ரத் தை எடு த் தது. இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.


உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல்.
வரததக-அமபப-சயத