அந்நிய செலாவணி ஆர்வம் -

: 6 110: 203 190: 21. டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு சரி வை க் கண் டு வரு கி றது.

The Indian Government is not functioning well because of unqualified people in the Government. ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது. Date Profit( inr) Balance; 23. : 7 085: 202 085.

உலகி ல் பா ரி ய பொ ரு ளா தா ர நெ ரு க் கடி யி ல் சி க் கி யு ள் ள மற் று ம். டா லரு க் கு.

அந்நிய செலாவணி ஆர்வம். A அந் நி ய செ லா வணி.

The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject. Please improve this article and discuss the issue on the talk page.

சி றந் த இலவச அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக தளம் ; கண் ணா டி வர் த் தக. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் இறக் கு மதி யா ளர் கள்.

: 3 120: 197 080: 20. ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?

The best talents are being attracted by the Private Enterprise and so what choice do we have except to encourage private businesses?

அநநய-சலவண-ஆரவம