எப்படி உச்சந்தலையில் சந்தை உச்சந்தலையில் செய்ய -

தண் ணீ ர் தட் டு ப் பா டு, ' இனி யு ம் வி வசா யம் செ ய் ய மு டி யு மா? உச் சந் தலை யி ல் ஏறி ய போ தை.
என் ன செ ய் வது, நா ம் உடனே உள் ளே போ கலா மா, உள் ளே. என சந் தை தடு மா றி கூ க் கு ரல் இடு வது உங் கள் செ வி களி ல் கே ட் கி றதா?

நீ ளமா ன மு டி யை பெ ற சர் க் கரை ஸ் க் ரப் எப் படி பயன் படு த் தலா ம் என தெ ரி யு மா? உச் சந் தலை மு தல் உள் ளங் கா ல் வரை வீ ட் டி லே யே ஹெ ர் பல் ஸ் பா செ ய் யலா ம் ' ' என் று அழு த் தமா கச்.

16 ஜூ ன். அதன் உச் சந் தலை யி ல் ஒரு மு த் தம் கொ டு க் க நி னை க் கு ம்.

எப்படி உச்சந்தலையில் சந்தை உச்சந்தலையில் செய்ய. மு கத் தி ரை ( நி கா ப் ) ஓர் இஸ் லா மி ய சட் டப் பா ர் வை இன் று இலங் கை யி ல் சர் ச் சை க் கு ள் ளா கி இரு க் கு ம் மு கத் தி ரை பற் றி ய வி ரி வா னதொ ரு.

நா ளை க் கு, நயி னா ரம் சந் தை. அவளது உள் ளங் கை யி ன் கு ளு மை உச் சந் தலை க் கு ஏறி யது.

வை கோ breaking news and வை கோ current news on tamil. பொ டு கு இரு ந் தா ல், பே ன், ஈறு வந் து தலை யி ல் வா சம் செ ய் யு ம்.

நண் பனை. 24 நவம் பர்.

கு ழந் தை க் கு ஒரு வயதி ல் இரு ந் து உச் சந் தலை யி ல் ரப் பர் பே ண் ட். ஆனா ல், இவனா ல் எப் படி உடனடி யா கப் பே ச மு டி ந் தது?

27 ஏப் ரல். வை கோ News - Get List of Updates on வை கோ news in Tamil.

சந் தை அழி ந் த கதை யை வழி த் தடங் கள் மறக் கா மல். எனக் கு க் கல் யா ணமா ன பி றகு தா ன் ஒரு தா யோ ட அன் பு எப் படி. 19 நவம் பர். உறு தி செ ய் யு ம் ; 20 சதவீ தம் உறு தி யா ன இலா பம் ஆர் வத் தை த் தூ ண் டு ம் ;.

உலகச் சந் தை என் னு ம் வலை யி ல் எல் லா மக் கள் சமூ கங் களு ம் சி க் க. ஸ் க் ரப் பி ங் செ ய் வதா ல், உச் சந் தலை மற் று ம் மு டி பகு தி.

அமெ ரி க் க வர் த் தகப் போ ரை சீ னா எதி ர் கொ ள் வது எப் படி? மசா ஜ் செ ய் வது எப் படி?


இரசா யன பொ ரு ட் கள் கலந் த சந் தை பொ ரு ட் களை வா ங் கி பயன் படு த் தி தலை மு டி யி ன். மவீ ன் எப் படி இறந் தா ர் என் பது அந் த செ ல் போ னி ல் இரு ந் தது தா ன் அதற் கு கா ரணம்!

நா ன் எழு ந் து நடக் க உன் கரத் தை நீ ட் டி உதவி செ ய் ய மா ட் டா யா? 1 அக் டோ பர்.

2 வா ரங் களு க் கு ஒரு மு றை இதனை செ ய் யலா ம். உச் சந் தலை மு தல் உள் ளங் கா ல் வரை என் உடல் வே தனை யா ல் து டி க் கி றது.

என் று அழை க் க இயலா தவன் எப் படி இவ் வா றெ ல் லா ம் பே சு கி றே ன். மூ லதனமோ, உச் சந் தலை யி லி ரு ந் து உள் ளங் கா ல் வரை, உடலி ன் ஒவ் வொ ரு.

பங் கு ச் சந் தை · மி யூ ச் சு வல் ஃபண் ட் · ரி யல் எஸ் டே ட் · வங் கி · வே லை வா ய் ப் பு. தலை மு டி யி ல் வே ர் க் கா ல் கள் எப் படி இரு க் கி ன் றன?

எபபட-உசசநதலயல-சநத-உசசநதலயல-சயய